LJ202 Seminář k četbě (Caesar)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 A24
Předpoklady
LJ101 Latinská gramatika I && NOW ( LJ102 Latinská gramatika II ) || ! LJBcB05 Četba Caesara && (! LJBcB06 Četba Caesara II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty orientaci v latinském textu Caesarových Commentationes de bello Gallico (v rozsahu předepsaném v seznamu povinné četby) a umožnit jim osvojení překladatelských návyků nutných pro samostatný překlad z latiny do mateřského jazyka.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student:
- schopen zařadit text Caesarových Zápisků o válce galské do historického a literárního kontextu;
- ovládat osvojenou slovní zásobu přečteného latinského textu do té míry, že ho bude schopen adekvátně přeložit bez použití slovníku;
- schopen zvolit při překladu do mateřského jazyka odpovídající ne-doslovné výrazové prostředky v mateřském jazyce pro jednotlivé latinské konstrukce a vazby;
- schopen v textu určit a vysvětlit příslušné gramatické jevy v rozsahu odpovídajícím předmětu Latinská gramatika I a II.
Osnova
 • Primární gramatický rozbor textu.
 • Caesarem nejčastěji užívané gramatické jevy: ablativ absolutní, vazba akuzativu s infinitivem, vedlejší věty časové, nepřímá řeč apod.
 • Nácvik adekvátního českého překladu latinského originálu: rozdíl mezi doslovným překladem a překladem adekvátním.
 • Intuitivní překlad z hlediska gramatiky dosud neznámých vazeb a konstrukcí.
 • Hledání odpovídajících výrazových prostředků v českém jazyce pro jednotlivé latinské konstrukce a vazby.
 • Výklad kulturně-historických souvislostí.
Literatura
  povinná literatura
 • CAESAR, C. Iulius. Commentarii rerum gestarum. Vol. 1: Bellum Gallicum. Edidit Alfred Klotz. Přetisk 4. vyd. Leipzig: B. G. Teubner, 1957. info
  neurčeno
 • A companion to Julius Caesar. Edited by Miriam T. Griffin. 1st pub. Malden: Willey-Blackwell, 2009. xix, 512. ISBN 9781405149235. info
 • CAESAR, Gaius Iulius. Zápisky o válce galské. Translated by Jan Kalivoda. Praha: Naše vojsko, 2009. 245 s. ISBN 9788020610508. info
 • CANFORA, Luciano. Gaius Iulius Caesar : demokratický diktátor. Translated by Petr Kyloušek. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 445 s. ISBN 9788070219010. info
 • MAURACH, Gregor. Caesar der Geschichtsschreiber. Kommentar für Schule und Studium. Münster: Aschendorff, 2003. ISBN 3-402-02166-8. info
 • ROTHENBURG, Karl-Heinz von. Caesaris, e commentariis de bello Gallico, Bellum Helveticum. Edited by Gaius Iulius Caesar, Illustrated by Faber. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1997. 72 s. ISBN 3-12-667200-0. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • DOBESCH, Gerhard a Wolfgang WENK. Caesar: Kommentarband. 1. vyd. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 1988. ISBN 3-209-00741-1. info
 • CAESAR, Gaius Iulius. Válečné paměti : o válce gallské, o válce občanské, alexandrijské, africké a hispánské. 1. soubor. vyd. Praha: Svoboda, 1972. 634 s. info
 • HORNIG, Georg. C. Iulius Caesar: Commentarii belli Gallici. Erläuterungen zu Buch V-VIII, Teil B: Lehrerkommentar. 2. vyd. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1969. ISBN 3-425-04325-0. info
 • HORNIG, Georg. C. Iulius Caesar: Commentarii belli Gallici. Erläuterungen zu Buch I-IV, Teil B: Lehrerkommentar. 2. vyd. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1968. info
 • ADCOCK, Frank, E. Caesar as Man of Letters. Cambridge. Cambridge University Press, 1956. ix, 114. info
Výukové metody
Kurz je realizován jako seminář. Studenti jsou povinni připravovat si předem překlad za pomoci slovníku. Účast na výuce je povinná. Při výuce je připravený text skupinově překládán a rozebírán z gramatického hlediska.
Metody hodnocení
Zápočet získává student za docházku a aktivní účast při výuce a na základě samostatného ústního překladu krátkého úseku textu na závěr kurzu.
Rozsah povinné četby pro studenty, kteří zakončují předmět kolokviem: celá první a celá šestá kniha.
Rozsah povinné četby pro studenty, kteří zakončují předmět zápočtem: celá šestá kniha a část první knihy probrané během seminářů.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočet si volí studenti vedlejšího studijního plánu (minor), kolokvium studenti jednooborového nebo hlavního studijního plánu (completus, maior).
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LJ202