LJ506 Bakalářská práce

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dokončení a odevzdání bakalářské diplomové práce.
Výstupy z učení
Bakalářská práce: rozsah bakalářské práce je dán povahou oboru a tématu a má nejméně 70 000 znaků. V elektronické verzi se odevzdává do IS MU. V tištěné verzi je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Bakalářská práce dále obsahuje prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis použité literatury. Témata bakalářských prací zadávají zejména učitelé uvedení v katalogu předmětů. Bakalářská práce se obhajuje veřejnou obhajobou na ÚKS, viz studijní směrnice.
Osnova
 • Student si zvolí téma své bakalářské diplomové práce z nabídky jednotlivých vyučujících nebo na základě dohody s nimi, navštěvuje seminář k bakalářské diplomové práci a konzultuje s vedoucím práce.
 • Osnova je závislá na zvoleném tématu; obecně:
 • - rešerše literatury;
 • - pramenná rešerše;
 • - zpracování dílčích problémů;
 • - formulace jednotlivých kapitol;
 • - zpracování poznámek a doprovodného aparátu;
 • - seznam literatury a pramenů.
Literatura
  doporučená literatura
 • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • Další literaturu zadává vyučující podle povahy práce.
Výukové metody
Individuální konzultace studenta s vyučujícím. Kontrola osnovy, úvodu a metodologie práce. Kontrola jednotlivých analýz. Ověření závěru práce.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za dokončení a odevzdání práce.
Informace učitele
Téma bakalářské práce je nutné zaregistrovat v IS MU prostřednictvím agendy "Rozpisy studentů". Termíny a povinnosti, které s bakalářskou prací souvisejí, jsou uvedeny na stránkách FF: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/faq#predstatnici.


Seznam aktuálně vypsaných témat je uveden v rozpisu "Bakalářská diplomová práce: Latinský jazyk a literatura". Pokud studentovi žádné z vypsaných témat nevyhovuje, může se obrátit na jednotlivé vyučující podle toho, zda by se chtěl zabývat literaturou, jazykem nebo historií. Společně se pak pokusí najít vhodné téma. Je vhodné zabývat se volbou tématu práce s dostatečným (např. ročním) předstihem před plánovaným ukončením studia a vyhradit si na zpracování práce dostatečné množství času (tj. více než poslední semestr studia).


Práce se odevzdává do archivu závěrečných prací v IS MU a ve dvou výtiscích na Ústavu klasických studií. Požadavky kladené na bakalářskou práci jsou zveřejněny na webových stránkách FF pod odkazem Vzor diplomových prací (https://is.muni.cz/do/phil/Pracoviste/SO/vzory_praci/Vzor_bakalarske_prace.pdf) a na stránkách Ústavu klasických studií pod odkazem diplomové práce - pokyny k odevzdávání a úpravě (http://classics.phil.muni.cz/media/2999806/odevzdavani_diplomovych_praci.pdf)
Termíny pro odevzdání bakalářské práce: 15. 12., 15. 5., 30. 6. podle toho, jaký termín zkoušky si student zvolí. Harmonogram výběru tématu a odevzdání závěrečné práce závazný pro celou fakultu je uveden na stránkách FF http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/studium/navody/harmonogram_rozpisu_temat_szz.pdf


Po odevzdání práce jsou do archivu závěrečné práce vloženy posudky školitele a oponenta. Student si je přečte a k obhajobě práce si připraví stručné představení práce a reakci na výtky obsažené v obou posudcích.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJ506