EN

FF:LJBcB03 Jazyky a písma ant. Středomoří - Informace o předmětu

LJBcB03 Jazyky a písma antického Středomoří (Řecko)

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–16:50 B2.21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:
popsat základní charakteristiky vývoje jazyků a písem ve středomořském jazykovém prostoru od počátků písemných dokladů až po řecké doklady jednotlivých dialektů;
nastínit způsoby vytváření a šíření písemných systémů;
vyjmenovat nejdůležitější písemné památky neřeckých jazyků;
popsat historické pozadí vzniku lineárního písma B;
nastínit vývoj klasické řecké alfabety a řeckých dialektů od předklasického až do helenistického období.
Osnova
 • Středomořský jazykový prostor a) v širším smyslu, b) v užším (řecko-římském) smyslu; situace v Egeidě do 12. stol. př. Kr.; egyptské a chetitské zprávy o egejské oblasti.
 • Krétské písmo hieroglyfické a lineární A; jazyk mínójských Kréťanů (dosud nerozluštěný).
 • Mykénské lineární písmo B, jeho systém a charakteristika mykénské řečtiny; příklady textů. Svědectví antických autorů o neřeckých kmenech v Egeidě (Pelasgové, Lelegové aj.).
 • Vznik řecké abecedy ze semitských zdrojů a její prvotní rozšíření a) v Egeidě, b) v italsko-sicilském prostoru; foinícko-řecká symbióza v 8. stol. př. Kr. na ostrově Ischii v Neapolském zálivu.
 • Neřecké kmeny na záp. a jz. maloasijském pobřeží, jejich jazyky a písemné památky (Frygové, Kárové, Lýdové, Lykijci). Písemné památky neřeckých kmenů na egejských ostrovech (tzv. nápisy eteokrétské, památky z ostrova Samothráky a z Lémnu).
 • Prehistorie a protohistorie řeckého jazyka. Diferenciace řeckých dialektů.
 • Vznik řeckých literárních jazyků. Tendence k jazykové integraci. Různé typy koiné; koiné hellénistická.
Literatura
 • BARTONĚK, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. 215 s. info
 • BARTONĚK, Antonín. Development of the long-vowel system in Ancient Greek dialects [1-2808]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. info
 • BARTONĚK, Antonín. Classification of the West Grek dialects. 1969. 218, [42]. info
 • BARTONĚK, Antonín. Prehistorie a protohistorie řeckých dialektů. V Brně: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. info
 • BARTONĚK, Antonín. Grundzüge der altgriechischen mundartlichen Frühgeschichte. Innsbruck, 1991. info
 • BLASS, F. a F. DEBRUNNER. Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Göttingen, 1990. info
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
 • BUCK, C. D. The Greek Dialects. Chicago-London, 1950. info
 • CHANTRAINE, P. Morphologie historique du grec. Paris, 1961. info
 • CHANTRAINE, P. Dictionnaire étymologique de la historique du grec. Paris, 1971. info
 • Colloquium Rauricum. 200 Jahre Homer-Forschung. Stuttgart-Leipzig, 1991. info
 • DUHOUX, Y. Introduction aux dialectes grecs anciens. Louvain, 1983. info
 • ERHART, Adolf. Úvod do indoevropské jazykovědy. Brno, 1981. info
 • FRISK, H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1960. info
 • HEUBECK, A. Schrift. Göttingen, 1979. info
 • HIERSCHE, R. Grundzüge der griechischen Sprachgeschichte. Berlin, 1969. info
 • HOFFMANN, O. a Albert DEBRUNNER. Geschichte der griechischen Sprache. 1, Bis zum Ausgang der klassischen Zeit. Edited by Anton Scherer. Berlin: Walter de Gruyter, 1969. info
 • DEBRUNNER, Albert. Geschichte der griechischen Sprache. 2, Grundfragen und Grundzüge des nachklassischen Griechisch. Edited by Anton Scherer. Berlin: Walter de Gruyter, 1969. info
 • HUMBERT, J. Histoire de la langue grecque. Paris, 1972. info
 • JEFFERY, L. H. a A. W. JOHNSTON. The Local Scripts of Archaic Greece. Oxford, 1990. info
 • KASTNER, W. Sprachgeschichtliche Erlaüterungen zur griechischen Grammatik. Frankfurt, 1988. info
 • KIECKERS, F. Historische griechische Grammatik. Berlin, 1925. info
 • LATACZ, J. Homer. München-Zürich, 1989. info
 • LEJEUNE, M. Phonétique historique du mycénien et du grec ancien. Paris, 1972. info
 • MEIER-BRÜGGER, M. Griechische Sprachwissenschaft. Berlin, 1992. info
 • MEILLET, A. Apercu d`une histoire de la langue grecque. Paris, 1965. info
 • PALMER, L. R. The Greek Language. London-Boston, 1980. info
 • PISANI, V. Manuale storico della lingua greca. Brescia, 1973. info
 • RIX, H. Historische Grammatik des Griechischen (Laut- und Formenlehre). Darmstadt, 1976. info
 • SCHMITT, Rüdiger. Einführung in die griechischen Dialekte. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977. xvi, 142 s. ISBN 3-534-05672-8. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • SOMMER, F. Vergleichende Syntax der Schulsprachen. Stuttgart, 1931. info
 • THUMB, A. a E. KIECKERS. Handbuch der griechischen Dialekte. Heidelberg, 1932. info
 • ZINSMEISTER, H. Griechische Laut- und Formenlehre. Heidelberg, 1990. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášek a diskuzí.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě písemného testu (multiple choice, pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 60%).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/LJBcB03