LJIA05 History of the Classical Literature I

Faculty of Arts
Autumn 2000
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Hudečková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The beginnings of literary creation among the Greeks and the development of literary genres in the archaic, classic, Hellenistic and Roman periods.
Syllabus (in Czech)
 • Starořecká literatura, její časová a místní dimenze: periodizace. Počátky literární tvorby u Řeků. Rozvoj literárních druhů v archaickém a klasickém období (do konce 4. stol. př. Kr.): epika, lyrika, drama, próza historická, filozfická, řečnická. Formování výpravné prózy.
Literature
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s., př. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny římské literatury [Stiebitz, 1991]. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. ISBN 80-210-0267-0. info
 • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
 • SCHMID, Wilhelm and Otto STÄHLIN. Geschichte der griechischen Literatur. München: Beck, 1961. info
 • LESKY, A. Geschichte der griechischen Literatur. Bern, 1971. info
 • CANFORA, Luciano. Storia della letteratura greca. Roma: Laterza, 1994. ISBN 88-421-0205-9. info
 • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
 • VON ALBRECHT, H. Lateinische Literatur. 1983. info
 • FEDELI, Paolo. Letteratura latina: civilta letteraria e vita sociale in Roma antica. Napoli: Il tripode, 1993. 491 pp. info
Assessment methods (in Czech)
Jedná se o přednášku s návazností v semestru jaro 2001. Výstupem je kolokvium.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2000/LJIA05