LJMedB19 Antikrist ve středověké Evropě

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 50 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je porozumět jednomu z významných témat evropského středověku - pojmu Antikrist a rovněž středověkým představám o konci světa. Bude představen nejen základní vývoj tématu od jeho počátku po vrcholný středověk, ale studenti se seznámí i s detaily nejvýznamnějších dochovaných středověkých teorií a pojednání o Antikristovi. K tomu poslouží zejména dvě média - středověký text (latinské texty budou poskytnuty v českém překladu) a obraz. Studenti si rovněž pod vedením učitele vyzkouší četbu vybraných ukázek středověkého česky psaného rukopisu o Antikristovi nebo konci věků.
Osnova
 • I. Pojem Antikrist v kontextu dobové eschatologie - podoby středověké křesťanské eschatologie, problematika pojmu eschatologie a dalších relevantních eschatologických pojmů; Julián z Toleda, Petrus Lombardus
 • II. Vývoj antikristovského tématu u nás a v Evropě do vrcholného středověku - text a obraz
 • Bible; patristika; byzantské vlivy;
 • Antikrist jako téma děl různých příčin a žánrů: např. komentářová literatura, dopis Adsona Menasteriensis, očekávání konce ve středověkých encyklopediích a situace kolem roku 1000;
 • další směry - kacířské nauky (lollardství, joachimitismus, valdenství...), proroctví, pašijová hra o Antikristovi (Ludus paschalis), De periculis novissimorum temporum (traktát O nebezpečí posledních věků), Mikuláš z Lyry, proroctví podle Jana Rupescissy, kritika Antikrista podle Johna Wyclifa... a jejich vliv na další myšlenkový vývoj v Evropě
 • ohlas evropských sekt v Čechách
 • čeští proroci: "druhý Eliáš" a "otec české reformace" Milíč z Kroměříže (listy a traktátky)
 • systematik Matěj z Janova (traktátová literatura)
 • "až na hranici": Jan Hus (kázání - synodální, k lidu, univerzitní; korespondence, traktátová literatura)
 • - "husitský teolog" Jakoubek ze Stříbra
 • - Mikuláš z Drážďan
 • - obrazový Jenský kodex
 • - Mikuláš z Pelhřimova
Literatura
  doporučená literatura
 • MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 370 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 432. ISBN 978-80-210-7953-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7953-2015. Digitální knihovna FF MU info
 • Potesta, G. L. Poslední mesiáš: Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku. Praha: Argo, 2017. ISBN 978-80-257-2156
  neurčeno
 • CHYTIL, Karel. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese. V Praze: Nákladem České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918. 271 s. info
 • MAZALOVÁ, Lucie. "Neb čert čertu oka nevykline." Příspěvek ke srovnání Husovy eschatologie v kázáních "ad populum" a kázáních "ad clerum". Studia historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 1, s. 249-266. ISSN 1803-7429. Digitální knihovna FF MU info
 • McGinn, Bernard. The Apocalyptic Imagination in the Middle Ages. In: Ende und Vollendung: eschatologische Perspektiven im Mittelalter. Hrsg. von J. A. Aertsen, M. Pickavé. Berlin 2002, s. 79-94. ISBN 3-11-017214-3.
 • MOLNÁR, A. Poslední věci v pohledu Jakoubka ze Stříbra. Theologická příloha KR, 1955, roč. 22, s. 38–42.
 • LEGOFF, J. Zrození očistce. Přel. V. Dvořáková. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021- 637-9.
 • Emmerson, R. K. Antichrist as Anti-Saint: the Significance of Abbot Adso´s Libellus de Antichristo. The American Benedictine Review, 1979, 30, s. 175-190. ISSN 0002-7650.
 • Patschovsky, A. Bludiště pravé víry. Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách. Praha: Argo, 2018. ISBN 978-80-257-2661-7
 • MCGINN, B. Antichrist: two thousand years of the human fascination with evil. New York: Columbia University Press, 2000. ISBN 0-231-11977-1.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v celkové délce 1,5 hodiny týdně. Studenti pracují s pramennými texty v českém překladu.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení kolokvia: ústní pohovor, při kterém student prokáže schopnost orientovat se v hlavních konceptech zpracovávajících pojem Antikrist.
Informace učitele
Předmět je otevřen i pro studenty jiných než mateřských oborů. Studenti pracují s českými překlady latinských pramenů, pro přihlášení do kurzu tedy není nutná znalost latiny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2019.