LJMedD05 M. A. Diploma Thesis Seminar II

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 15 credit(s) (from 10 credits increase by 5). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (lecturer)
Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Prerequisites
LJMedD02 M. A. Diploma Thesis Seminar I
Gaining the appropriate number of credit points in M. A. study of the Latin Language and Literature. Choosing the theme for the Master of Arts Diploma Thesis.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree pursued. Upon completion of this course, students are able to implement a research plan on a specific topic, conduct research independently and write a diploma thesis based on that topic.
Syllabus
  • The course prepares students for writing their final thesis. It may take the form of formally-organized contact hours or individual consultations with the thesis supervisor, depending on the specific demands of the degree program and thesis´ topic. Students are required to present a work-in-progress of their diploma thesis in the framework of the MA Thesis Seminar of the Department of Classical Studies.
Literature
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ and Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Teaching methods
Individual consultations. Presentation of the work-in-progress in the MA Thesis Seminar.
Assessment methods
Credit for this course is awarded by the thesis supervisor based on his/her evaluation of the student’s progress in writing the diploma thesis.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Studenti učitelství s imatrtikulací od r. 2015 volí 10 kreditů, ostatní 15 kreditů.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Information on the extent and intensity of the course: Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/LJMedD05