EN

FF:LJMgrA01 Latinská historická mluvnice I - Informace o předmětu

LJMgrA01 Latinská historická mluvnice I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 A22
Předpoklady
LJBcZk Bc. státní zkouška || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Bakalářská zkouška z latinského jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška - historické mluvnice latiny má studentům poskytnout základní informace o protohistorickém a historickém vývoji latinského jazyka v indoevropských souvislostech a v kontextu italických jazyků staré Itálie. Na konci tohoto kurzu bude student seznámen s konkrétními nápisně i literárně doloženými jazykovými změnami. Na konci tohoto kurzu bude student dále schopen rozpozant, vysvětlit a komentovat hlavní archaické rysy na epigrafických dokladech archaického období a aplikobvat své znalosti při přepisu těchto textů do klasické latiny.
Osnova
 • 1.-2. Systém indoevr. samohlásek a dvojhlásek na cestě do latiny. 3. Indoevropský ablaut a jeho důsledky v latině; laryngální teorie. 4.-5. Latinské samohlásky a dvojhlásky v průběhu starověkého historického vývoje. 6. Předhistorické oslabování samohlásek a dvojhlásek v nepřízvučných slabikách. Změny kvantity v průběhu latinského starověkého vývoje. 7.-8. Systém indoevropských explozív na cestě do latiny. 9. Pozdně latinské asibilace a palatalizace. 10. Rotacismus. - Další vybrané konsonantické změny. 11 Jmenné kategorie; přehled deklinačních typů. 12. Substantiva a adjektiva I. deklinace.
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÝ, František. Latinská mluvnice pro střední školy. D. 3, Doplňky. Sv. 1, Hláskosloví a nauka o slově. Praha: Jednota českých filologů, 1946. 227 s. info
 • NOVOTNÝ, František. Historická mluvnice latinského jazyka. Sv. 2, Skladba; Nauka o slohu; Přehled dějin latinského jazyka. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 361 s. info
 • PULTROVÁ, Lucie, Daniela URBANOVÁ, Marie MALÁ a Jiří ŠUBRT. Archaická latina. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. 82 s. učební texty. ISBN 80-246-1165-1. info
  neurčeno
 • MEISER, Gerhard. Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998. 258 s. ISBN 3-534-09210-4. info
 • MEISER, Gerhard. Veni, vidi, vici : die Vorgeschichte des lateinischen Perfektsystems. München: C.H. Beck, 2003. xxii, 278. ISBN 3406496288. info
 • BARTONĚK, Antonín. Formování jazykové situace v předhistorické a protohistorické Itálii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N 4, Řada klasická, Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 29-38. ISSN 1211-6335. info
 • BARTONĚK, Antonín. Literacy in Archaic Latium. In Papers on the VIIIth International Congress of Latin Studies. Jerusalem: Innsbruck: Sonderdruck, 1996. s. 19-26, 8 s. ISBN 3-85124-6594. info
 • BARTONĚK, Antonín. Das lateinische Vokalsystem. In Akten des VIII. Internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik. Heidelberg: C. Winter, 1996. s. 117-124, 8 s. ISBN 3-8253-0404-3. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Oština, umberština a jihopikénština - sabellské jazyky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická, Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 2003, N8, s. 5-37. ISSN 1211-6335. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Lapis Satricanus. Sborník praci fil. fak BU, Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 1994, č. 39, s. 119-125. ISSN 0231-7915. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Jazyky staré Itálie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N 3, Řada klasická, Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1999, N 3, s. 39-49. ISSN 1211-6335. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Archaický latinský nápis na misce z Garigliana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická, Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, N5, s. 5-10. ISSN 1211-6335. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Venetština. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická, Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 2004, N9, s. 33-45. ISSN 1211-6335. info
Výukové metody
Kurz sestává z přednášek a cvičení (četba archaických textů v originální podobě, s důrazem na diachronní analýzu archaických textů. Vyžaduje se pravidelná domácí příprava, pět průběžné testy.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. K zápočtu se vyžaduje aktivní účast v hodinách. 5 průběžných písemných testů a závěrečný test. Požadovaná úspěšnost 75%.
Navazující předměty
Informace učitele
Vyžaduji aktivní účast, písemná zkouška v JS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/LJMgrA01