EN

FF:LJMgrB23 Pozdní latina - Informace o předmětu

LJMgrB23 Pozdní latina

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 A22
Předpoklady
LJBcZk Bc. státní zkouška || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz má studentům zprostředkovat vhled do vývoje latiny, který se odehrával zejména v prvních staletích našeho letopočtu, a poukázat na vývojové tendence, které pokračují do románských jazyků. Východiskem pro srovnání je klasická norma, kterou si studenti osvojili v předchozím studiu. Bude poukazováno na doklady některých tendencí už u klasických či předklasických autorů. Studenti budou rovněž seznámeni s některými teoretickými přístupy ke studiu vývoje jazyka. Jednotlivé jevy a tendence budou studenti hledat v originálních textech.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
 • nastínit vývoj latiny v oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a lexika s důrazem na lidovou a pozdní latinu;
 • porovnat charakteristiky pozdně latinských textů s klasickými;
 • ukázat vztah mezi vybranými vývojovými tendencemi pozdní latiny s vývojem do románských jazyků (zvláště španělštiny, italštiny a francouzštiny);
 • rozeznat a interpretovat jevy doložené ve vybraných lidových a pozdně latinských textech;
 • vysvětlit některé základní principy spojené s vývojem jazyka a s jazykovými změnami.
 • Osnova
  • Úvod.
  • Pojmy lidová a pozdní latina a jejich definice.
  • Romanizace a románské jazyky: jazyková situace v římské říši, koncil v Tours, modely vzniku románských jazyků.
  • Změny v systému vokálů.
  • Změny v konsonantickém systému.
  • Teorie gramatikalizace.
  • Jmenný systém. Změny v deklinaci.
  • Stupňování adjektiv.
  • Změny u zájmen, vytvoření členu.
  • Slovesný systém: vznik nových forem (futurum, perfektum), změny ve vyjadřování pasiva.
  • Změny v syntaktické oblasti: akuzativ s infinitivem a věta s quod, absolutní konstrukce, obsahové věty tázací apod.
  • Slovní zásoba: posuny ve významu, výpůjčky z řečtiny.
  Literatura
   povinná literatura
  • HERMAN, József. Vulgar Latin. Edited by Roger Wright. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 2000. xiv, 130. ISBN 0271020016. info
   doporučená literatura
  • VÄÄNÄNEN, Veikko. Introduzione al latino volgare. 3 ed. italiana. Bologna: Pàtron, 1982. 419 s. ISBN 88-555-0902-0. info
  • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. D. 1, Lidová latina. Francouzština. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 130 s. info
  • Itinerarium Egeriae. Edited by Marcela Hejtmanová. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999. 244 s. ISBN 8070403381. info
   neurčeno
  • ZAMBONI, Alberto. Alle origini dell'italiano :dinamiche e tipologie della transizione dal latino. 1. ed. Roma: Carocci editore, 2000. 226 s. ISBN 88-430-1653-9. info
  • TAGLIAVINI, Carlo. Le origini delle lingue neolatine :introduzione alla filologia romanza. 6 ed. interamente rielaborat. Bologna: Pàtron, 1982. xlii, 681. ISBN 88-555-0465-7. info
  • The Romance languages. Edited by Martin Harris - Nigel Vincent. New York: Oxford University Press, 1990. xii, 500. ISBN 0195208293. info
  • ADAMS, J. N. Bilingualism and the Latin language. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xxviii, 83. ISBN 0521817714. info
  • KLAUSENBURGER, Jurgen. Grammaticalization : studies in Latin and Romance morphosyntax. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2000. xiii, 183. ISBN 1556199716. info
  • WRIGHT, Roger. Late Latin and early Romance in Spain and Carolingian France. Liverpool: Francis Cairns, 1982. xii, 321 s. ISBN 0-905205-12-X. info
  • ZAVADIL, Bohumil. Vývoj španělského jazyka. Illustrated by Anna Chmelová. Praha: Karolinum, 1998. 298 s. ISBN 8071845418. info
  • HEINE, Bernd a Tania KUTEVA. World Lexicon of grammaticalization. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. xii, 387. ISBN 0521005973. info
  • Colloquial and literary Latin. Edited by Eleanor Dickey - Anna Chahoud. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. xviii, 515. ISBN 9780521513951. info
  Záložky
  https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJMgrB23!
  Výukové metody
  Přednášky, četba, překlad a analýza vybraných latinských textů, četba odborné literatury, domácí příprava.
  Metody hodnocení
  Příprava na hodiny, plnění zadaných úkolů, odevzdání písemných úkolů, úspěšné absolvování ústního kolokvia s písemnou přípravou (rozbor textu, vysvětlení některých rysů lidové nebo pozdní latiny).
  Informace učitele
  Předmět je vhodný pro studenty magisterského studia latiny, protože předpokládá znalost latinské gramatiky (morfologie a syntaxe). Jevy v pozdní latině jsou porovnávány s klasickým územ.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Předmět je povinný pro studenty jednooborového studia latiny a klasické specializace dvouoborové latiny.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, jaro 2015, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/LJMgrB23