LMD09 Středověké dějiny západní Evropy

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na otázky, které zásadním způsobem poznamenaly vývoj středověké západní civilizace. Hlavní pozornost je věnována stavu výzkumu, způsobu řešení zvolené otázky, možnostem, jež nám nabízejí prameny a moderní medievistické metody výkladu. Nabízí zevrubnou orientaci v terminologii, v systému pramenů a vybraných problémech evropské medievistiky.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu by měl být vybaven přehlednými znalostmi a mít představu o hlavních dějinných kapitolách, které ovlivnily podobu civilizace středověkého Západu.
Osnova
 • Středověk, časové a prostorové souvislosti, periodizační problémy, středověký člověk a jeho svět
 • Stěhování národů, konec antiky, počátek středověku
 • Sjednocení západní Evropy za vlády Merovejců a Karlovců
 • Otonská renesance
 • Boj o investituru
 • Svět křížových výprav
 • Proměny střední Evropy za vlády Štaufů
 • Počátky středověkých národů
 • Vzestup Francie
 • Krize pozdního středověku
Literatura
  povinná literatura
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Translated by Josef Čermák. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 747 s. ISBN 8020702067. info
  doporučená literatura
 • HUIZINGA, Johan. Podzim středověku. Translated by Gabriela Veselá. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1999. 675 s. ISBN 8086022269. info
 • MATTHEW, Donald. Svět středověké Evropy : kulturní atlas : Atlas of the medieval Europe (Orig.). Translated by Věra Kotábová - Kateřina Přádová. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 1996. 240 s. : i. ISBN 0-87196-133-4. info
 • GUREVIČ, Aaron Ja. Kategorie středověké kultury : Katěgorii sredněvekovoj kultury (Orig.). Edited by Jaroslav Kolár. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s., 16. info
Výukové metody
Přednáška a seminář, studenti přednesou samostatný referát k zadanému problému.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za základě samostatně předneseného referátu k zadanému problému.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.