LMD_009 Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol.

Filozofická fakulta
jaro 2020

Předmět se v období jaro 2020 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( F008 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz podává přehled latinské literární produkce v Evropě ve vrcholném středověku. Sleduje nejoblíbenější žánry 12. století a jejich proměny oproti předchozím staletím (především v hagiografii, historiografii, světské i duchovní poezii) a také vztahy latinské literatury a vznikajících literatur národních. Zvláštní pozornost je soustředěna na nejdůležitější kulturní centra Evropy a na tzv. humanismus 12. století.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit vývoj latinské literární produkce vrcholného středověku; vyjmenovat a chronologicky seřadit profilové autory prózy a poezie tohoto období; charakterizovat jejich tvorbu a její význam; interpretovat nejvýznamnější latinské spisy 12. a 13. století.
Osnova
 • 1) Nejvýznamnější žánry literatury 12. století (historiografie, duchovní a světská poezie, hagiografie, naučná literatura) a jejich nejvýznamnější představitelé
 • 2) Specifické rysy literatury vrcholného středověku
 • 3) Nejvýznamnější překladatelská centra (Salerno a Toledo)
 • 4) Recepce řecké a arabské odborné literatury a její vliv na rozvoj evropské vědy
 • 5) Vztah latinské literatury a vznikajících literatur národních
 • 6) Tzv. humanismus 12. století
 • 7) 13. stol.- přehled; encyklopedie; vrcholná scholastika; poetika; rétorika
Literatura
  povinná literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. 1. vyd. Praha: Arista - Baset, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86410-70-8. info
  doporučená literatura
 • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I. München: W. Fink, 1975. info
 • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters II. München: W. Fink, 1992. info
 • Letteratura latina medievale, (secoli VI-XV) :un manuale. Edited by Ferruccio Bertini - Claudio Leonardi. Firenze: SISMEL, 2002. xii, 512 s. ISBN 88-8450-098-2. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • MANITIUS, M. Geschichte der christlich-lateinischen Poesie bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts. Stuttgart: Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1891. info
 • KUŤÁKOVÁ, Eva a Anežka VIDMANOVÁ. Slovník latinských spisovatelů. Translated by Jan Janoušek. 2. přeprac. a dopl. vyd., v. Praha: LEDA, 2004. 671 s. ISBN 8073350424. info
Výukové metody
Přednáška, četba (překlad), diskuse o probíraném tématu.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na kurzu (min. 75%); překlad a interpretace vybraného textu (20 min). Kolokvium (10 min) - student by se měl orientovat ve vývoji nejdůležitějších žánrů středověké literatury, znát jejich přední představitele a také významná kulturní centra středověké Evropy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMD_009