LMKA_a04 Teorie kultury

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Stanislava Fedrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 K24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 3/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/25
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade několik úkolů. Jedním z nich je problematizovat samotný pojem „kultura“ tím, že poukáže na jeho historickou podmíněnost a proměnlivost a zároveň upozorní na omezení, která vyplývají z toho, pojímá-li se kultura jako všeobjímající (jak tento pojem postuluje obor kulturních studií). Základním metodologickým východiskem přednášek je, že z pohledu „kultury“ už nejsou pro studium kulturních jevů dostatečné formální či strukturální metody. Přednášky tedy poukáží na to, jakým způsobem je možné analyzovat a interpretovat artefakty vzhledem k jejich zapojenosti do dobové společenské situace, příslušnosti k jistému typu diskurzu, stejně jako na to, jak „kultura“ dále artefakty ideologicky využívá (problematika cenzury, kánonu). Zároveň však přednášky ukáží, že je nutné si klást otázku po „hloubkových“ determinujících okolnostech, které pro konkrétní dílo představuje např. volba samotného média (analogové x digitální), stejně jako po důsledcích vyplývajících z rozdílů mezi haptičností, vizualitou apod. Přednášky představují metodologické východisko uplatňované v předmětu "Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu I a II", tematiku těchto kurzů dále rozvíjejí a zasazují ji do obecnějších souvislostí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
analyzovat kulturní jevy z hlediska jejich ideologického obsahu,
interpretovat artefakty s ohledem na použité médium,
pojmenovat specifika a proměny fungování kultury v posledních 150 letech,
využívat metodologické nástroje kulturních studií při samostatné práci,
zasadit kulturní jevy do sociálního kontextu.
Osnova
 • Pojem kultury a jeho proměnlivost – antické dědictví a Evropa, druhá příroda, kulturní průmysl
 • Kultura prizmatem kulturních studií: kultura jako všezahrnující fenomén a omezení takového přístupu
 • Kultura v postmoderně: problematizace estetické hodnoty, kulturní logika pozdního kapitalismu
 • Politika kultury (diskurz, hegemonie, ideologie)
 • Kulturní politika (cenzura, kánon)
 • Autentičnost v kultuře (kontrakultura, subkultury)
 • Kulturní identita (národní vs. globální kultura), kultura ve veřejném prostoru
 • Populární kultura a kulturní hybridnost (adaptace, komiks, remake)
 • Haptičnost
 • Vizualita
 • Médium a mediálnost kultury, nová média, digitalizace
 • Nevědomé kulturní obsahy – možnosti psychoanalýzy kultury (Slavoj Žižek)
Literatura
  povinná literatura
 • PIORECKÁ, Kateřina. Psaní na dotek : materialita textu a proces psaní v české literární kultuře 1885-1989. Vydání 1. Praha: Academia, 2016. 351 stran. ISBN 9788020026163. info
 • MAREK, Jaroslav. Česká moderní kultura. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 1998. 335 stran. ISBN 8020406743. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím : extenze člověka. Edited by Jaroslav Střítecký, Translated by Miloš Calda. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 348 s. ISBN 8020702962. info
  doporučená literatura
 • JAMESON, Fredric. Postmodernismus, neboli, Kulturní logika pozdního kapitalismu. Translated by Olga Sixtová - Josef Šebek. Vydání první. Praha: Rybka Publishers, 2016. 535 stran. ISBN 9788087950272. info
 • ŽIŽEK, Slavoj. Lacrimae rerum : Kieślowski, Hitchcock, Tarkovskij, Lynch. Translated by Radovan Baroš. 1. vydání. Praha: NAMU, 2015. 286 stran. ISBN 9788073313197. info
 • KYLOUŠEK, Petr a Petr DYTRT. Pierre BOURDIEU, Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole (Les Regles de l'Art. Genese et structure du champ littéraire). Překladatelé. 1. vyd. Brno: Host, 2011. 496 s. Teoretická knihovna, č. 27. ISBN 978-80-7294-364-7. URL info
 • ŽIŽEK, Slavoj. The plague of fantasies. London: Verso, 2008. xxiv, 320. ISBN 9781844673032. info
 • KLEIN, Naomi. Bez loga. Translated by Pavel Kaas. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. xxiii, 510. ISBN 8073630109. info
 • MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xxxix, 354. ISBN 0-262-63255-1. info
 • HEBDIGE, Dick. Subculture. The Meaning of Style. London: Routledge, 1991. 208 s. Vyd. 2. ISBN 0-415-03949. info
 • BOURDIEU, Pierre. Photography, a middle-brow art. Cambridge: Polity Press, 1990. ix, 218. ISBN 0745617158. info
  neurčeno
 • BOURDIEU, Pierre. Co se chce říct mluvením : ekonomie jazykové směny. Translated by Martin Pokorný. 1. české vyd. V Praze: Karolinum, 2014. 168 s. ISBN 9788024625706. info
 • JAMESON, Fredric. The political unconscious : narrative as a socially symbolic act. London: Routledge, 2002. xiv, 296. ISBN 0415287502. info
Výukové metody
Přednáška využívá zejména metodu výkladu a analýzy; demonstruje možnosti metodologických nástrrojů prostřednictvím instruktivních interpretací.
Metody hodnocení
Hodnocení předmětu se opírá o písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LMKA_a04