LMKX03 MA thesis

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vyžaduje se česky psaná práce na literárněvědné téma v rozsahu minimálně 100 000 znaků.
Syllabus (in Czech)
  • Diplomová práce řeší dílčí literárněvědný problém odpovídající typu studia. Autor v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce (zvládnutí příslušné odborné literatury, ústící v samostatně formulované závěry). Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
Literature
  • Literatura je zadána po dohodě s vedoucím práce.
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace.
Assessment methods (in Czech)
Přijetí diplomové práce k obhajobě.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Získání příslušného počtu kreditů je podmíněno: a) absolvováním dvousemestrálního semináře k diplomové práci, b) odevzdáním diplomové práce vedoucímu.
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/LMKX03