EN

FF:MED09 Teorie literatury - Informace o předmětu

MED09 Úvod do teorie literatury

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:50–12:25 L31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům základní pojmovou výbavu k interpretaci literárních děl. Teoretický výklad doplňují praktická cvičení na ukázkách zejména z české, antické a středověké literatury (v překladu).
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
základní orientace v literární teorii, jejích disciplínách a literárněteoretických směrech
vysvětlení základních literárněvědných pojmů
samostatné aplikace těchto pojmů při interpretaci literárního díla
Osnova
 • 1. Co je literatura? Co je literární věda? Disciplíny literární vědy.
 • 2. Literární žánry.
 • 3. Definice stylu, stylistická analýza.
 • 4. Prozaické literární dílo: tematická výstavba, narativní struktura, vypravěč, postavy, čas a prostor.
 • 5. Básnické dílo: figury, tropy, teorie verše.
 • 6. Přehled nejvýznamnějších literárních teorií, pomocné disciplíny.
 • 7. Jak napsat literární diplomovou práci.
Literatura
 • MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
 • PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1. info
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Kapitoly z teorie literárního díla. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-758-3. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1992. 155 s. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní [Kožmín, 1986]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 167 s. info
 • Slovník literární teorie. Edited by Štěpán Vlašín. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z poetiky. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1982. 906 s., [1. info
 • HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše [Hrabák, 1978]. 5., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 239 s. info
 • LEVÝ, Jiří. Bude literární věda exaktní vědou? : výbor studií. Edited by Miroslav Červenka, Translated by Miroslav Červenka, Edited by Josef Hr. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1971. 459 s. : i. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Edited by Bohumil Svozil - Květoslav Chvatík. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1971. 364 s. info
 • HRABÁK, Josef a František TENČÍK. Úvod do studia literatury [Hrabák, 1970]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 139 s. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. Edited by Květoslav Chvatík, Edited by Felix Vodička. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1966. 371 s. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
Domácí příprava a aktivní účast na hodinách. Písemný test zaměřený na základní pojmy disciplíny. Odevzdání písemné analýzy zadaného literárního díla (poezie/próza dle výběru, viz učební materiály), doporučený rozsah cca 5000 znaků, termín odevzdání do 6. 5. 2018 (do odevzávárny předmětu).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti mediteránních studií zakončují předmět povinně zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/MED09