MEDBcD Seminář k bakalářské diplomové práci

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Giorgio Cadorini, Dottore in Lettere, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (přednášející)
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Zápis předmětu se doporučuje v semestru, který předchází semestru, v němž student přistupuje ke státní zkoušce. Typicky tedy v 5. semestru studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající bakalářskému studiu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat a navrhnout osnovu práce;
- vyhledat a porovnat relevantní primární a sekundární literaturu k tématu;
- analyzovat zkoumaný materiál;
- napsat dílčí kapitoly práce;
- shrnout a okomentovat poznatky;
- sestavit finální verzi práce a aplikovat metodologii psaní diplomových prací: osnova, úvod, metody textové analýzy, argumentace, formulování závěru.
Osnova
  • Předmět sestává z individuálních konzultací se školitelem podle povahy práce a účasti na celokatedrovém semináři k závěrečné práci. Náplní semináře jsou:
  • - formální požadavky kladené na diplomovou práci;
  • - prezentace osnovy práce, bibliografie sestavené jednotlivými studenty;
  • - prezentace rozpracované části diplomové práce.
Literatura
  • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Individuální konzultace vyučujícího se studentem prověřující metodologii práce: osnova, úvod, metody textové analýzy, argumentace, formulování závěru. Prezentace rozpracované části diplomové práce v rámci diplomového semináře.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě kontroly zpracovaných částí diplomové práce a schopnosti studenta reagovat na jednotlivé poznámky k ní.

Pravidelná aktivní účast na celokatedrovém semináři.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: Individuální konzultace probíhají dle domluvy s vedoucím diplomové práce. Povinnou součástí ukončení předmětu je také aktivní účast na setkáních diplomandů ÚKS (viz rozvrh).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.