MEDBcD Major (Diploma) B. A. Thesis Seminar

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (lecturer)
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (lecturer)
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Markéta Macura (lecturer)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable
Fri 9:00–10:40 A24
Prerequisites
Course enrollment is recommended in the 5th semester.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the Bachelor's degree.
Learning outcomes
The student is able to:
- to propose and describe the thesis table of contents;
- to search and compare the relevant primary and secondary sources;
- to analyze the issue under study;
- to write the chapters of the thesis;
- to resume and comment the knowledges;
- to apply the metodology of writing the diploma thesis: synopsis, introduction, methods of text analysis, argumentation and conclusion.
Syllabus
 • The course consists of individual consultations with the thesis supervisor, depending on the specific demands of the degree program and thesis´ topic, and participation at the Thesis Seminar of the Department of Classical Studies. The seminar is organized as follows:
 • - formal requirements of the diploma thesis;
 • - presentation of the thesis structure and bibliography;
 • Presentation of a work-in-progress of the diploma thesis.
Literature
 • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ and Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Teaching methods
Individual advisor-student tutorial in methodology of writing the diploma thesis: synopsis, introduction, methods of text analysis, argumentation and conclusion. Presentation of the work-in-progress in the Thesis Seminar.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of examination of particular parts of diploma-thesis and students ability to work out the advisors comments on it.

Regular active participation in the department seminar.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/MEDBcD