MEDBcDipl Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Giorgio Cadorini, Dottore in Lettere, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (přednášející)
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Téma práce musí být zapsáno do aplikace Rozpisy témat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Bakalářská diplomová práce: rozsah bakalářské diplomové práce je dán povahou tématu a má nejméně 70 tisíc znaků (včetně poznámkového aparátu a bibliografie). Je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do kroužkové vazby, nebo pevných desek (archivuje se pouze elektronická verze).
Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Diplomová práce dále obsahuje prohlášení autora o původnosti práce, anotaci práce v jednom z mediteránních jazyků (francouzština, italština, španělština, novořečtina, arabština), obsah a soupis použité literatury. Témata bakalářských diplomových prací zadávají učitelé ÚKS; bakalářská diplomová práce se obhajuje veřejnou obhajobou na ÚKS.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat metodologii psaní diplomových prací: osnova, úvod, metody textové analýzy, argumentace, formulování závěru
- napsat dílčí kapitoly práce
- analyzovat zkoumaný materiál
- shrnout a okomentovat poznatky
- sestavit závěrečnou bibliografii
Osnova
  • Student si zvolí téma své bakalářské diplomové práce z nabídky jednotlivých vyučujících (viz aplikace Rozpisy témat), anebo si po dohodě s vyučující(m) zvolí vlastní téma; navštěvuje seminář k bakalářské diplomové práci a konzultuje s vedoucím práce.
Literatura
  • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace studenta s vyučujícím. Kontrola osnovy, úvodu a metodologie práce. Kontrola jednotlivých analýz. Ověření závěru práce.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za dokončení a odevzdání práce na sekretariát ÚKS.
Informace učitele
Další literaturu zadává vyučující podle povahy a tématu práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.