MEDMgr01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:10–15:45 L34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zprostředkovat studentům ucelený přehled významných literárních teorií 20. a 21. století, včetně terminologického pozadí, současně ale také představit kořeny literárně teoretického myšlení v dějinách literatury i filozofie.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu je student schopen:
- vysvětlit východiska vybraných literárních teorií;
- používat terminologický aparát literárněvědných směrů, které jsou náplní kurzu;
- aplikovat rozebírané interpretační metody při analýze textu;
- popsat vývojové tendence moderního překladu;
- kriticky zhodnotit literární překlady antických i moderních textů.
Osnova
 • Vznik a vývoj moderní literární teorie (autor — text — čtenář).
 • Filozofická východiska literární teorie (Edmund Husserl a jeho žáci).
 • Strukturalistické chápání literárního textu a reakce na ně.
 • Jacques Derrida a metoda dekonstrukce.
 • Teorie intertextuality (Michail Bachtin, Julia Kristeva, Roland Barthes, Gérard Genette) a její vývojové směry.
 • Teorie vyprávění: základní naratologické kategorie (Franz Stanzel, Gérard Genette).
 • Recepční estetika (Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss, Roman Witold Ingarden).
 • Vývoj překladu v době před obrozením a za obrození (Josef Král).
 • Vývoj překladu na přelomu 19. a 20. stol. a ve 20. stol.
 • Komparativní analýza překladů vybraných děl.
 • Problematika překladu Bible.
 • Vyhlídky překladu z antických i moderních jazyků do 21. stol.
Literatura
 • KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč : kategorie naratiní analýzy. Vyd. 1. Brno: Host, 2007. 240 s. ISBN 9788072942152. info
 • EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Translated by Petr Onufer. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2005. 363 s. ISBN 8086138720. info
 • FOŘT, Bohumil. Úvod do sémantiky fikčních světů. Vyd. 1. Brno: Host, 2005. 148 s. ISBN 8072941658. info
 • SCHMITZ, Thomas A. Moderne Literaturtheorie und antike Texte :eine Einführung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002. 261 s. ISBN 3-534-15204-2. info
 • AUERBACH, Erich. Mimesis : zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Vyd. 2. Praha: Mladá fronta, 1998. 479 s. ISBN 8020407383. info
 • HOMOLÁČ, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 114 s. ISBN 807184201X. info
Výukové metody
Přednáška spojená se seminářem (skupinové diskuze o zadaných textech). Aktivní účast na hodinách založená na domácí četbě odborných článků a vybraných pasáží pramenné literatury v originálu a překladu.
Metody hodnocení
Ústní pohovor na základě jednoho z literárněteoretických textů probíraných v seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je povinný pro všechny studenty nav.mag. studia Mediteránních studií, s výjimkou studentů dvouob. studia, kteří zahájili studium nejpozději v PS2015 (pro tyto studenty je předmět povinně volitelný).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2015, podzim 2019.