MUII27 Psychology in Museums I.

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Ing. Jana Přepechalová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10. 10. 14:00–17:40 K33, Thu 31. 10. 14:00–17:40 K33, Thu 21. 11. 14:00–17:40 K33, Thu 12. 12. 14:00–17:40 K33
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 8/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course of Museum Psychology I. is presenting, with aspects of museology a museum education, the selected themes of psychological disciplines – general psychology, personal psychology, developmental psychology, pedagogical psychology, social psychology, mental hygiene, cognitive psychology and specifics of museum psychology in the view of several authors, museological literature included. At the end of this course students should know and be able to understand and apply gained knowledge to educational work in the space of museum and cultural institutions.
Syllabus
 • 1. Selected themes of general psychology (basic terminology). 2. Selected themes of personal psychology (personality and its structure). 3. Selected themes of pedagogical psychology (the proces of learning – fases, types, methods etc., psychological aspects of didactic standards). 4. Selected themes of developmental psychology (early childhood, pre-school and school period, adolescence, adulthood, old age). 5. Selected themes of social psychology (the proces of socialisation, social learning, social group). 6. Selected themes of mental hygiene (mental hygiene and its standards, stress and its factors, mental disability, burnout effect). 7. Selected themes of social psychology cognitive a imaginative psychology (cognition, perception, imagination).
Literature
 • ATKINSON, Rita L. a kol. Psychologie. 2. aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2003. 751 s. ISBN 80-7178-640-3.
 • BENEŠ, Josef. Muzejní prezentace. Praha : Národní muzeum, 1981. 383 s.
 • ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno : Doplněk, 2002. 382 s. ISBN 80-7239-107-0.
 • ČAČKA, Otto. Nástin psychologie : pro doplňující pedagogické studium. I. Brno : Paido, 2001. 90 s. ISBN 80-85931-94-X.
 • ČAČKA, Otto. Nástin psychologie : pro doplňující pedagogické studium. II. Brno : Paido, 2002. 103 s. ISBN 80-7315-016-6.
 • ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno : Doplněk, 1999. 366 s. ISBN 80-7239-034-1.
 • ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha : Univerzita Karlova, 1993. 415 s.
 • ČÁP, Jan. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha : ISV, 1996. 302 s. ISBN 80-85866-15-3.
 • ČÁP, Jan, MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X.
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. 2. vyd. Praha : Portál, 2003. 383 s. ISBN 80-7178-626-8.
 • FÜRST, Maria. Psychologie : včetně vývojové psychologie a teorie výchovy. Olomouc : Votobia, 1997. 263 s. ISBN 80-7198-199-0.
 • HARTL, Pavel, HARTLOVÁ-Císařová, Helena. Psychologický slovník. Praha : Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X.
 • KOHOUTEK, Rudolf. a kol. Základy pedagogické psychologie. Brno : CERM, 1996. 184 s. ISBN 80-85867-94-X.
 • KOHOUTEK, Rudolf. a kol. Základy sociální psychologie. Brno : CERM, 1998. 181 s. ISBN 80-7204-064-2.
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. 2. vyd. Praha : Portál, 2003. 279 s. ISBN 80-7178-774-4.
 • LANGMEIER, Josef, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. 2. aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9.
 • LOKŠOVÁ, Irena, LOKŠA, Josef. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha : Portál, 1999. 199 s. ISBN 80-7178-205-X.
 • MÍČEK, Libor. Duševní hygiena : vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult oboru psychologie. 2. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 207 s.
 • PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno : Paido, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. rozšiř. a přeprac. vyd. Praha : Portál, 2004. 870 s. ISBN 80-7178-802-3.
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 320 s. ISBN 80-7178-998-4.
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha : Portál, 2003. 263 s. ISBN 80-7178-800-7.
Teaching methods
lectures
Assessment methods
Teaching in Museum Psychology I. consists of lectures and oral presentations of student team works on selected psychological topic. During the course students write and present their team works. The course is finished by written test.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/MUII27