MUI_233 Německé muzejnictví na Moravě

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu spočívají v získání základního přehledu o německém muzejnictví na historickém území Moravy. Studentky a studenti porozumí důležitým trendům a událostem ve vývoji tohoto fenoménu a zařadit je do dobového kulturního a společenského kontextu. Budou schopni zhodnotit význam muzejních institucí spravovaných moravskými Němci a jejich celkový podíl na rozvoji muzejnictví v českých a rakouských zemích. Osnova
Osnova
 • Vymezení pojmu německé muzejnictví na Moravě, jeho periodizace, základní prameny a literatura. Vysvětlení základních témat a problémů – Morava, Němci v českých zemích, vztahy Čechů a Němců v 19. a 20. století. Předpoklady vzniku muzeí na Moravě – soukromé šlechtické, měšťanské a církevní sbírky, učené společnosti. Františkovo muzeum a jeho vývoj v 19. století. Počátky a rozvoj regionálních muzeí v 60. – 90. letech 19. stol. na Moravě (Olomouc, Moravská Ostrava, Nový Jičín, Moravská Třebová, Znojmo, Jihlava etc.). Specializovaná muzea – uměleckoprůmyslová (Brno, Olomouc, Moravská Ostrava), přírodovědná (Úsov, Olomouc), pokus o zřízení technologického muzea. Soukromé sběratelství na Moravě a jeho vliv na místní muzejnictví. Vývoj MZM na počátku 20. století, první světová válka. Němečtí muzejní pracovníci jako iniciátoři vzniku zájmových a profesních muzejních organizací - Julius Leisching, muzeologické koncepce Otto Schiera. Vývoj německých muzeí na Moravě v první republice. Vývoj německých muzeí na Moravě v období protektorátu. Německá vysídlenecká muzea v SRN a Rakousku.
Literatura
  povinná literatura
 • GABRIELOVÁ, Bronislava. K dějinám Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Brno: Bronislava Gabrielová, 2003.
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Sobě, umění, přátelům" : kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2007. 376 s. ISBN 9788087029220. info
 • ŠPÉT, Jiří. Přehled vývoje českého muzejnictví. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 120 s. ISBN 8021032065. info
 • NEKUDA, Vladimír. 150 let Moravského musea v Brně : stručný přehled historického vývoje. V Brně: Moravské museum, 1969. info
  doporučená literatura
 • KIRSCH, Otakar. K vývoji německého muzejnictví na území dnešního okresu Břeclav. Jižní Morava. 2011, roč. 47, č. 50, s. 119-141. ISSN 0449-0436. info
 • KIRSCH, Otakar. Podíl německo-moravských muzejníků na aktivitách muzejních zájmových organizací v první polovině dvacátého století. In Marcela Oubrechtová, Václav Zeman. Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století. 1. vyd. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová, albis international, 2011. s. 39-60. ISBN 978-80-86971-31-5. info
 • KIRSCH, Otakar. Svaz německo-moravských místních muzeí a jeho úsilí o povznesení profesní úrovně a společenského postavení regionálního muzejnictví na Moravě. Brno v minulosti a dnes. Brno, 2011, roč. 24, č. 1, s. 225-248. ISSN 0524-689X. info
 • KIRSCH, Otakar. Základní trendy ve vývoji národopisu v německo-moravských vlastivědných muzeích. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2011, roč. 70, č. 1, s. 19-42. ISSN 1211-8117. info
 • KIRSCH, Otakar. Julius Leisching a jeho podíl na organizaci muzejnictví v Předlitavsku. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 1, s. 15-29, 20 s. ISSN 1803-7429. info
 • KIRSCH, Otakar. Němečtí muzejníci v Československu po roce 1945 na příkladu působení Karla Jüttnera v poválečném Mikulově. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 370-392. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 s. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • BRODESSER, Slavomír, Jan BŘEČKA a Jiří MIKULKA. K poznání a slávě země- :dějiny Moravského zemského muzea. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2002. 71 s. ISBN 80-7028-183-9. info
 • KALUS, Jaromír, Jiří PERNES a Vladimír TKÁČ. Muzea na Moravě a ve Slezsku. Ostrava: Profil, 1988. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUI_233