MUI_53 The Material Culture and Everyday Life III.

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Ing. Jana Přepechalová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Fri 16. 10. 9:00–12:40 M22, Fri 6. 11. 9:00–12:40 M22, Fri 27. 11. 9:00–12:40 M22, Fri 18. 12. 9:00–12:40 M22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The subject captures the development of the everyday life of Late Medieval society in the Czech-speaking countries based on the material culture study in historical context. The introductory block of lectures is devoted to a brief chronological overview of significant historical events in a global parallel.
Goals: Essential orientation in the inherent laws of human civilization development; Capability to apply the material culture knowledge in specialist processing of museum collections of historical and archaeological nature
Syllabus
 • List of events
 • Nobility, lifestyle, mansions and castles, development of fortification systems, military affairs
 • Monasteries, construction arrangement of convents, forms of monastic life
 • Education, church and town schools, universities
 • Metering of time, calendars, clock, liturgical year
 • Mining towns, exploitation and processing of silver and iron ores, minting
 • Towns, urbanism, fortifications, building arrangement of an urban house, construction material and techniques
 • Jews, different manifestations in the material culture
 • Equipment of a burgher household, meals, dining
 • Development and building arrangement of a village house, homestead, farm buildings, flour mills, viniculture, cultivation of orchards, bee-hiving, sheep breeding
 • Medicine, hygiene
 • Free time, games, toys
Literature
 • Kulturní obraz českých měst : život veřejný mezi r. 1420-1620 (Variant.) : Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl I. : Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl II. info
 • Středověký člověk a jeho svět. Editor J. Le Goff. 1. vyd. Praha 1999
 • Pěkný, Tomáš: Historie Židů v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha 1993
 • Malý, Karel: České právo v minulosti. 1. vyd. Praha 1995
 • Seibt, Ferdinand: Lesk a bída středověku. 1. vyd. Praha 2000
 • Spunar, Pavel a kol.: Kultura středověku. 2. dopl. vyd. Praha 1995
 • Spunar, Pavel: Kultura českého středověku. 1. vyd. Praha 1987
 • FLORI, Jean. Rytíři a rytířství ve středověku. Translated by Dominika Kovářová - Gustav Francl. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008. 253 s. ISBN 9788070218976. info
 • PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. (The Illustrated Encyklopedia of Moravian Castles, Boroughs and Fortified Houses.). 2. vyd. Praha: Libri, 2007. 767 pp. ISBN 978-80-7277-338-1. info
 • BELCREDI, Ludvík. Bystřec : o založení, životě a zániku středověké vsi : archeologický výzkum zaniklé středověké vsi na Drahanské vrchovině 1975-2005. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2006. 482 s. ISBN 8072750631. info
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Translated by Petr Daněk. Vydání první. V Praze: Ikar, 2005. 167 stran. ISBN 8024905248. info
 • DRAHOTOVÁ, Olga. Historie sklářské výroby v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 760 s. ISBN 8020012877. info
 • DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. 163 s. ISBN 8072772627. info
 • BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 359 s. ISBN 8020013407. info
 • KRAJÍC, Rudolf. Sezimovo Ústí : archeologie středověkého poddanského města. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2003. 194 s. ISBN 8086566153. info
 • KRAJÍC, Rudolf. Sezimovo Ústí : archeologie středověkého poddanského města. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2003. 316 s. ISBN 8086566145. info
 • BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 948 s. ISBN 8072770241. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích, 1471-1526. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 561 s. ISBN 8020008950. info
 • Největší dobrodiní lidstva :historie medicíny od starověku po současnost. Edited by Roy Porter - Jaroslav Hořejší. 1. vyd. Praha: PROSTOR, 2001. 807 s., ob. ISBN 80-7260-052-4. info
 • HEYDUK, Josef. Svatí církevního roku. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 237 s. ISBN 807021385X. info
 • WIHODA, Martin, P. KOUŘIL and D. PRIX. Hrady českého Slezska (Castles of Czech Silesia). 1. vyd. Brno-Opava: Archeologický ústav ČSAV Brno, 2000. 645 pp. ISBN 80-86032-22-2. info
 • ADAM, Adolf. Liturgický rok : historický vývoj a současná praxe. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 325 s. ISBN 8070212691. info
 • MACEK, Josef. Česká středověká šlechta. Vyd. 1. Praha: Argo, 1997. 156 s. ISBN 8072030450. info
 • VLČEK, Pavel, Petr SOMMER and Dušan FOLTÝN. Encyklopedie českých klášterů. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 782 s. ISBN 80-85983-17-6. info
 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka and J. ŠMERDA. Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Vyd. 1. Brno: Archeologický ústav Akademie České republiky v Brně, 1997. 264 s. ISBN 80-86023-12-5. info
 • NEKUDA, Rostislav and Vladimír NEKUDA. Mstěnice : zaniklá středověká ves u Hrotovic. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997. 132 s. ISBN 28085048663. info
 • FRIEDRICH, Gustav. Rukověť křesťanské chronologie. Vyd. 2. Praha: Paseka, 1997. viii, 338. ISBN 8071851183. info
 • Středověké sklo v zemích Koruny české : katalog výstavy. Edited by Eva Černá. Vyd. 1. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 1994. 135 s. : i. info
 • HOFFMANN, František. České město ve středověku.Život a dědictví. 1. vyd. Praha: Panorama, 1992. 453 s. : i. info
 • Dějiny hmotné kultury. I. (2), Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Edited by Josef Petráň. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 489-997. info
 • OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry : historická geneze sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1979. 604 s. : i. info
 • NOVÝ, Luboš. Dějiny techniky v Československu : (do konce 18. století). Vyd. 1. Praha: Academia, 1974. 668 s. : i. info
 • NEKUDA, Vladimír and Květa REICHERTOVÁ. Středověká keramika v Čechách a na Moravě. V Brně: Moravské museum, 1968. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
Lectures; written/oral examination to the extent of the subject matter presented at the lectures and recommended literature
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2004, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/MUI_53