MUKS67 Muzejní psychologie II.

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
MUKS90 Muzejní psychologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení studentů s problematikou fyzické a smyslové dostupnosti muzeí a problematikou sociální inkluze. Výuka probíhá prostřednictvím přednášek a exkurzí do institucí, které se zabývají prací se zdravotně a sociálně znevýhodněnými lidmi. Absolvováním kurzu by měli studenti kurzu poznat a porozumět jednotlivým problémovým skupinám a získat poznatky o tom, jak jim prostředí muzejních a kulturních institucí otevírat a jakým způsobem s jednotlivými skupinami efektivně edukačně pracovat.
Osnova
 • 1. Úvod – problematika fyzické a smyslové dostupnosti muzeí, muzea a sociální inkluze. 2. Muzea a zrakově handicapovaní. 3. Muzea a sluchově handicapovaní. 4. Muzea a tělesně handicapovaní. 5. Muzea a osoby s mentální retardací, psychickým onemocněním. 6. Muzea a osoby s poruchami chování. 7. Muzea a osoby s řečovými a komunikačními obtížemi.
Literatura
 • ATKINSOVÁ, Sue. Jak zdolat skálu jménem deprese : Praktický průvodce pro lidi trpící depresí. Praha : Albatros nakladatelství a. s., 2005. ISBN 80-00-01544-7.
 • AXMAN, Štěpán. Hmatové sochařství : Sbírkotvorná koncepce. 1. vyd. Jihlava 2006. 33 s.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, HORÁKOVÁ, Radka, KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie & surdopedie (Texty k distančnímu vzdělávání). Brno : Paido, 2007. 118 s. ISBN 978-80-7315-136-2.
 • HLUŠÍ, Eliška. Z historie slepeckého muzejnictví. 1. vyd. Brno : Technické muzeum, 2002. 44 s. ISBN 80-86413-05-5.
 • HRADILKOVÁ, Terezie, SÝKOROVÁ, Vladimíra. Dotýkejte se, prosím! : Průvodce hmatovými projekty. 1. vyd. Praha : Sdružení Hapestetika, 1998. 70 s.
 • JANČO, M., BUREŠOVÁ, K., ŠEFCŮ, O. Jak dobýt hrad : Památky takřka bez bariér. Praha : NPÚ, 2007. 223 s. ISBN 978-80-87104-09-5.
 • JANDOVÁ, Alena. Zrakově postižené dítě v muzeu z pohledu speciálního pedagoga. In Děti, mládež, ... a muzea? II. 1. vyd. Brno : Moravské zemské muzeum, 1999, s. 43 – 45. ISBN 80-7028-156-1.
 • JELÍNKOVÁ, Eva, CHADZIPOLICHRONISOVÁ, Marta. Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět : Katalog k výstavě. Brno : Moravské zemské muzeum, 2008. 26 s. ISBN 978-80-7028-318-9.
 • KÁBELE, František. Somatopedie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982.
 • Kapitola 5.3 Stavby pro kulturu. In FILIPIOVÁ, Daniela. Projektujeme bez bariér [online]. Praha 2002. 115 s. [cit. 2008-09-01]. Dostupný z WWW: .
 • KEBLOVÁ, Alena. Sluchové vnímání u zrakově postižených. 1. vyd. Praha : Septima, 1999. 30 s. ISBN 80-7216-080-X.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Manuál základních postupů jednání při okntaktu s osobami se zrakovým postižením. 1. Vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 31 s. ISBN 978-80-244-1636-6.
 • MICHÁLEK, Miroslav. Nebojte se pomoci nevidomým. 2. vyd. Praha : okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, 2005. 31 s. ISBN 80-86932-01-X.
 • MICHÁLEK, Miroslav. Problematika diskriminace zrakově postižených [online]. Praha : Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, 2008. [cit. 2008-09-01]. Dostupný z WWW: .
 • MICHÁLEK, Miroslav. Nevidomý a překážky aneb „Jak vypadá překážková dráha pro nevidomé?“ [online]. Praha : Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, 2008. [cit. 2008-09-01]. Dostupný z WWW: .
 • Nahlédnutí do života beze zraku aneb Jak se vyhnout diskriminaci lidí se zrakovým postižením. Praha : Okamžik, 2007. 48 s. ISBN 80-959337-60-2.
 • NOVOTNÁ, Marie, KREMLIČKOVÁ, Marta. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. 1. Vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997. 116 s. ISBN 80-959337-60-2.
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar, ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana. Somatopedie (Texty k distančnímu vzdělávání). Brno : Paido, 2007. 123 s. ISBN 978-80-7315-137-9.
 • PEŠÁK, Milan, SCHINDLER, Radek. Kdo je zrakově postižený [online]. Praha : Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, 2008. [cit. 2008-09-01]. Dostupný z WWW: .
 • PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. vyd. Brno : Paido, 2006. 404 s. ISBN 80-7315-120-0.
 • POKORNÁ, Blanka. Muzeum, kde dotýkati se je povoleno. In Děti, mládež, ... a muzea? II. 1. vyd. Brno : Moravské zemské muzeum, 1999, s. 60 – 62. ISBN 80-7028-156-1.
 • POLÁKOVÁ, Zdeňka. Dětské muzeum bez bariér : Výstavy a programy Dětského muzea pro všechny. In Děti, mládež, ... a muzea? II. 1. vyd. Brno : Moravské zemské muzeum, 1999, s. 46 – 59. ISBN 80-7028-156-1.
 • REDLICH, Karel. Co je znakový jazyk, znakovaná čeština [online]. Praha : Centrum mezikulturní výměny a dialogu, 2007. [cit. 2008-09-01]. Dostupný z WWW: .
 • SEITLOVÁ, Pavla, MÁDL, Martin. Muzea pro všechny : Příručka k fyzické a smyslové dostupnosti muzeí. Praha : Český výbor ICOM, 2003. 65 s. ISBN 80-86611-03-5.
 • SLOWÍK, Jozef. Speciální pedagogika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3.
 • SKRUŽNÁ, Jarmila, VILHUTOVÁ, Iva. 10 let společné práce pro handicapované návštěvníky v Zoologické zahradě HMP a Botanické zahradě HMP se zvláštním zřetelem na zrakově postižené : Výroční zpráva 1996 – 2006. Praha : Zoologická zahrada. 48 s. ISBN 80-8512
 • SMITH, Theresa B. Příručka pro společníky hluchoslepých a pro jejich tlumočníky [online]. Praha : Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, 2008. [cit. 2008-09-01]. Dostupný z WWW: .
 • SMÝKAL, Josef. Čtyři brněnská zastavení [online]. Brno : Josef Smýkal, 1997. [cit. 2008-09-01]. Dostupný z WWW: .
 • SMÝKAL, Josef. Vznik a vývoj Slepeckého muzea v Brně. 1. Vyd. Brno : Slepecké muzeum České unie nevidomých a slabozrakých, 1996. 37 s.
 • SOVÁK, Miloš. Nárys speciální pedagogiky. 6. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 231 s. ISBN 80-246-0841-3.
 • SOURALOVÁ, Eva. Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením. 1. Vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 36 s. ISBN 9778-80-244-1630-4.
 • STRNADOVÁ, Věra. Jaké je to neslyšet. 1. Vyd. Praha : Česká unie neslyšících, 1995. 165 s.
 • VAN DYCK, Herman. Ne tak, ale tak : Příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými. Praha : Tyfloservis, 2000. 30 s. ISBN 80-902025-6-X.
 • VÍTKOVÁ, Marie. Kapitoly z úvodu do speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1992. 74 s. ISBN 80-210-0475-4.
Výukové metody
teoretická příprava, exkurze
Metody hodnocení
Výuka sestává z přednášek a z exkurzí do institucí, které se zabývají prací se zdravotně a sociálně znevýhodněnými lidmi. U ústní zkoušky student předloží seznam nastudované literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.