MUKS90 Muzejní psychologie I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
4/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10. 10. 14:00–17:40 K33, Čt 31. 10. 14:00–17:40 K33, Čt 21. 11. 14:00–17:40 K33, Čt 12. 12. 14:00–17:40 K33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu Muzejní psychologie I. je průřezově a s přihlédnutím k muzeologickým a muzejně pedagogickým aspektům seznámit studenty s vybranými kapitolami z obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové psychologie, pedagogické psychologie, sociální psychologie, psychohygieny a specifik muzejní psychologie v pojetí vybraných autorů, včetně muzeologických publikací. Absolvováním kurzu by měli studenti kurzu porozumět a umět aplikovat poznatky na edukační práci v prostředí muzejních a kulturních institucí.
Osnova
 • 1. Vybrané kapitoly z obecné psychologie (základní pojmy, třídění psychických jevů). 2. Vybrané kapitoly z psychologie osobnosti (osobnost, struktura osobnosti). 3. Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie (proces učení – fáze, druhy, metody, činitelé, poruchy učení, psychologické základy didaktických zásad). 4. Vybrané kapitoly z vývojové psychologie (rané dětství, předškolní a školní věk, dospívání, dospělost, stáří). 5. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie (socializace, sociální učení, sociální skupina). 6. Vybrané kapitoly z psychohygieny (duševní hygiena a její zásady, stres a stresogenní faktory, duševní poruchy, syndrom vyhoření). 7. Vybrané kapitoly z kognitivní a imaginativní psychologie (kognice, percepce, imaginace).
Literatura
 • ATKINSON, Rita L. a kol. Psychologie. 2. aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2003. 751 s. ISBN 80-7178-640-3.
 • BENEŠ, Josef. Muzejní prezentace. Praha : Národní muzeum, 1981. 383 s.
 • ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno : Doplněk, 2002. 382 s. ISBN 80-7239-107-0.
 • ČAČKA, Otto. Nástin psychologie : pro doplňující pedagogické studium. I. Brno : Paido, 2001. 90 s. ISBN 80-85931-94-X.
 • ČAČKA, Otto. Nástin psychologie : pro doplňující pedagogické studium. II. Brno : Paido, 2002. 103 s. ISBN 80-7315-016-6.
 • ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno : Doplněk, 1999. 366 s. ISBN 80-7239-034-1.
 • ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha : Univerzita Karlova, 1993. 415 s.
 • ČÁP, Jan. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha : ISV, 1996. 302 s. ISBN 80-85866-15-3.
 • ČÁP, Jan, MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X.
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. 2. vyd. Praha : Portál, 2003. 383 s. ISBN 80-7178-626-8.
 • FÜRST, Maria. Psychologie : včetně vývojové psychologie a teorie výchovy. Olomouc : Votobia, 1997. 263 s. ISBN 80-7198-199-0.
 • HARTL, Pavel, HARTLOVÁ-Císařová, Helena. Psychologický slovník. Praha : Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X.
 • KOHOUTEK, Rudolf. a kol. Základy pedagogické psychologie. Brno : CERM, 1996. 184 s. ISBN 80-85867-94-X.
 • KOHOUTEK, Rudolf. a kol. Základy sociální psychologie. Brno : CERM, 1998. 181 s. ISBN 80-7204-064-2.
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. 2. vyd. Praha : Portál, 2003. 279 s. ISBN 80-7178-774-4.
 • LANGMEIER, Josef, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. 2. aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9.
 • LOKŠOVÁ, Irena, LOKŠA, Josef. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha : Portál, 1999. 199 s. ISBN 80-7178-205-X.
 • MÍČEK, Libor. Duševní hygiena : vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult oboru psychologie. 2. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 207 s.
 • PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno : Paido, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. rozšiř. a přeprac. vyd. Praha : Portál, 2004. 870 s. ISBN 80-7178-802-3.
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 320 s. ISBN 80-7178-998-4.
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha : Portál, 2003. 263 s. ISBN 80-7178-800-7.
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení, exkurze
Metody hodnocení
Výuka sestává z přednášek a z prezentací týmových seminárních témat k problematice vybraných psychologických témat. V průběhu kurzu studenti ústně prezentují a odevzdají písemnou podobu týmové seminární práce. Kurz je ukončen písemným testem.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět bude vyučován formou e-learningu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/MUKS90