MVK_23 Sociologický výzkum

Faculty of Arts
Spring 2012
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. David Balarin (lecturer)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
each even Thursday 15:50–19:05 N41
 • Timetable of Seminar Groups:
MVK_23/01: No timetable has been entered into IS. D. Balarin
MVK_23/02: No timetable has been entered into IS. D. Balarin
MVK_23/03: No timetable has been entered into IS. D. Balarin
MVK_23/04: No timetable has been entered into IS.
MVK_23/05: No timetable has been entered into IS. D. Balarin
MVK_23/06: No timetable has been entered into IS. D. Balarin
MVK_23/07: No timetable has been entered into IS. D. Balarin
MVK_23/08: No timetable has been entered into IS. D. Balarin
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit důvody a výhody pro použití metod empirického výzkumu při studiu umění a kultury;
- porozumět a vysvětlit metodologii a principy empirického výzkumu;
- předkládat odůvodněná rozhodnutí pro volbu empirického výzkumu při řešení dílčích témat a problémů v oblasti umění a kultury;
- vytvořit projekt empirického výzkumu;
- vytvořit nástroje pro sběr dat;
- interpretovat výsledky empirického výzkumu;
- prezentovat výsledky empirického výzkumu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Umění, kultura, sociologie, kulturní průmysl a marketing.
 • 2. Sociálně vědní výzkum, jeho principy, metodologie, výzkum kvalitativní a kvantitativní.
 • 3. Principy, struktura a postup empirického sociologicky zaměřeného výzkumu.
 • 4. Uplatnění sociologického výzkumu v umění a kultuře: oblasti a problémy, strategické plánování, PR a marketing, výzkum organizační kultury.
 • 5. Příklady z praxe a ukázky empirických výzkumů z různých oblastí (hudba, literatura, muzea, galerie, apod.)
 • 5. Realizace empirického výzkumu: příprava, sběr dat, jejich zpracování a vyhodnocení.
 • 6. Interpretace a prezentace výsledků empirického výzkumu: vědecká i komerční prezentace.
Literature
  required literature
 • JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 1993. 162 s. ISBN 80-7066-662-5. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
 • ONDREJKOVIČ, Peter. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2007. 248 pp. ISBN 978-80-224-0970-4. info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? : k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. ISBN 8085917998. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme? Obyvatelé české republiky a jejich vztah ke knize. 1. vyd. Brno: Host, 2008. 208 pp. ISBN 978-80-7294-270-1. info
  recommended literature
 • ALEXANDER, Victoria D. Sociology of the arts : exploring fine and popular forms. 1st pub. Malden: Blackwell, 2003. xix, 366. ISBN 9780631230403. info
 • PAVLICA, Karel. Sociální výzkum, podnik a management : průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2000. 160 s. ISBN 8086119254. info
 • KOTLER, Philip and Joanne SCHEFF. Standing room only : strategies for marketing the performing arts. Boston: Harvard Business School Press, 1997. xii, 560. ISBN 0875847374. info
 • CIGÁNEK, Jan. Úvod do sociologie umění. Praha: Obelisk, 1972. info
 • PERGLER, Přemysl. Vybrané techniky sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1969. 767 s. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška a seminární práce ve skupinách.

Seminární práce ve skupinách bude zaměřena na aplikaci teorie empirického výzkumu, a to formou realizace sociologického mini-výzkumu v rámci třídy.

Základní témata pro volbu práce ve skupinách:
Co posloucháme?
Co čteme?
Na co se díváme?
Podle čeho se rozhodujeme při investování do umění a kultury?
Co nám vnímání/účast na umění a kulturních aktivitách dává?
Assessment methods (in Czech)
práce ve skupinách hodnocená 40 body
zpráva a prezentace hodnocené 20 body
závěrečný test v rozsahu 20 otázek hodnocený 40 body

K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 60 bodů a být přítomen na min 2/3 práce ve skupinách (tj. min 4x)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2012/MVK_23