MVK_24 Sociologický výzkum

Faculty of Arts
Autumn 2013
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. David Balarin (lecturer)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět volně navazuje na MVK_23, předpokládá tedy, že studenti již mají základní teoretickou i praktickou zkušenost s realizaci sociologického výzkumu (v rozsahu studentského/seminárního/pilotního projektu). Náplň předmětu spočívá především v realizaci sociologického výzkumu v oblasti kultury a umění na menším, ale reprezentativním vzorku, respondentů na téma zadané ÚHV, externími spolupracujícími institucemi nebo samotnými studenty (např. jako součást diplomové práce). Studenti výzkum realizují ve skupině (max 3) nebo individuálně. Teoretická část výuky doplňuje vybrané okruhy ze sociologického výzkumu, především: vybrané techniky kvalitativního výzkumu, konstrukce výběrového šetření, zpracování a analýza dat vč. SW podpory, vazba na tvorbu strategických dokumentů v oblasti kulturní politiky.
Literature
  required literature
 • ONDREJKOVIČ, Peter. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2007. 248 pp. ISBN 978-80-224-0970-4. info
 • JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 1993. 162 s. ISBN 80-7066-662-5. info
  recommended literature
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
 • HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 2. vyd. Praha: Portál, 2006. 583 pp. ISBN 80-7367-123-9. info
 • LAMSER, Václav and L. RŮŽIČKA. Základy statistiky pro sociology. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 424 s. info
 • LAMSER, Václav. Základy sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 353 s. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every other week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2013/MVK_24