NI03_22 Seminář k bakalářské diplomové práci

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Jedná se o seminář pro studenty třetího ročníku studia nebo studenty, kteří pracují nebo začínají pracovat na své bakalářské diplomové práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Daarnaast zijn er zes bijeenkomsten waarin de studenten vertrouwd worden gemaakt met formele en talige aspecten van een scriptie. De volgende onderwerpen komen aan bod:
1. Hoe begin ik aan een scriptie?
2. Hoe is een scriptie opgebouwd?
3. Hoe verwerk ik literatuur in mijn scriptie?
4. Hoe verwijs ik naar bronnen in mijn scriptie?
5. Hoe SCHRIJF ik een scriptie?
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • OOSTERBAAN, W., Een leesbare scriptie. Amsterdam/Rotterdam, 2004. ISBN 9789035142183.
  • DE WACHTER, L. en C. VAN SOOM, Academisch schrijven. Een praktische gids. Den Haag, 2010. ISBN 9789033497919.
Výukové metody
Indivuduální a skupinové konzultace (6)
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem. Aanwezigheid bij de zes bijeenkomsten is verplicht. Tussentijdse opdrachten worden geëvalueerd. Als eindopdracht dienen de studenten de eerste versie van de inleiding van hun scriptie in.
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.