NJDII_006 Praxe komplexní (jednoobor): výuka, moderní technologie a zpráva

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 8 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (přednášející)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist der Abschluss eines germanistischen oder vergleichbaren Bachelorstudiums und der Besuch, bzw. der Abschluss der Lehrveranstaltung "Didaktika II - metodologie". Předpokladem je ukončení germanistického nebo srovnatelného bakalářského studia, ukončení předmětu didaktika II - metodologie a obou praxí z prvních dvou semestrů studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je: - praktická aplikace poznatků získaných v předmětu didaktika - metodologie.
- absolvování praxe v rozšířeném rozsahu.
- důkladná analýza praxe včetně evaluační zprávy
- absolvování rozšiřujících blokových kurzů zaměřených na využití moderních technologií ve výuce a jejich aplikace v další výuce
- praktická výuka s využitím moderních technologií v požadovaném rozsahu a reflektovaná oborovým didaktikem i středoškolským kantorem
Výstupy z učení
Student bude schopen
- plánovat a připravit výuku
- využít metodologické poznatky v praxi
- odučit výuku v odpovídající kvalitě
provést odbornou reflexi vlastní výuky
- se zorientovat v moderních technologiích a využít je ve výuce.
- aplikovat znalosti moderních technologií při výuce
Osnova
 • Praxe probíhá na střední škole vybrané ze sítě škol spolupracujících s Ustavem germanistiky. Student absolvuje ve spolupráci s oborovým didaktikem shrnující krátkou simulaci výuky v požadované délce, jež reflektuje zprávu z praxe náslechové i z dosavadních odučených hodin. Tato simulace je společně rozebrána. Následují další hodiny praxe na zvolené škole v požadovaném rozsahu. Student předkládá závěrečnou reflexi výuky v písemné podobě. Na rozdíl od práce předchozí tato práce akcentuje již jen problematická místa výuky. Součástí je tvorba výukového materiálu, využitelného v moderní distanční výuce, využívající výhod moderních technologií. Student tedy aplikuje znalosti moderních technologií ve vlastní praxi, odučené na institucích, jež participují na stážích. Náplň a dotace: Praxe celkem (260 hodin) 30 hodin vlastní výuky a doučování (individuální výuka, doučování, výuka se zapojením moderních technologií) 10 hodin tandemové výuky v prostředí moderních technologií 100 hodin příprava 20h sdílení, analýza a reflexe výuky s oborovým didaktikem 100h reflexe výuky s učitelem, asistence, hospitace, exkurze aj., zpracování úkolů z praxe, tvorba zprávy)
Literatura
 • Zounek, J. e-learning a vzdělávání. několik pohledů na problematiku e-learningu. in Pedagogika , 2006, roč. lvi, č. 4. s. 335–347. iSSn 0031-3815.
 • Meister, Hildegard: Qualifiziert unterrichten: E-Learning: Handbuch für den Fremdsprachenunterricht.Deutsch als Fremdsprache, 2014, Hueber Verlag
 • SCHIFFLER, Ludger. Effektiver Fremdsprachenunterricht : Bewegung - Visualisierung - Entspannung. Tübingen: Narr, 2012. 160 stran. ISBN 9783823366805. info
 • HEYD, Gertraude. Deutsch lehren :Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2. überarbeitete und erweit. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg, 1991. 290 s. ISBN 3-425-04373-0. info
 • NEUNER, Gerhard. Schreiben macht Spass. Heft 1. 1. vyd. Munchen: Klett, 1990. 44 s. ISBN 3-12-675430-9. info
 • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. info
 • NEUNER, Gerhart, Michael KRÜGER a Ulrich GREWER. Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt, 1981. 184 s. ISBN 3-468-49430-0. info
 • NEUNER, Gerhart. Allgemeinbildung Lehrplanwerk Unterricht. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1972. 542 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, rozvrhy výuky
Výuka a její rozbor
sepsání závěrečné zprávy
Konzultace s vyučujícím
seminář
výuka
feedback
hospitace
exkurze
Metody hodnocení
rozbor závěrečné zprávy
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NJDII_006