NJII_137B German Chronicles of the Middle Ages

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Supplier department: Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
In this course the German historiography texts of the Middle ages are thematised, with main focus on the Middle European and Bohemian region. The typical chronicles are discussed in connection with other text types from this sphere - annals, biographies etc.
Learning outcomes
Upon completition of the course, the students will be able to: distinguish different types of histography texts; outline the topical aspects of the chronicler work in the Middle Ages; work with selected text sources form the Middle ages; be aware of the specificities of chronicles as historical sources.
Syllabus
 • the past - history - historiography
 • historiography in the medieaval Europe
 • types of the text sources
 • chronicles
 • chronicles in German speaking regions
 • Latin and vernacular in the chronicles
 • German chronicles and other text types in the Bohemian Lands
Literature
 • KUTNAR, František and Jaroslav MAREK. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví : od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9. info
 • BLÁHOVÁ, Marie. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila : v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota. Edited by Dalimil. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. 489 s. ISBN 8020002820. info
 • MEZNÍK, Jaroslav. Němci a Češi v Kronice tak řečeného Dalimila. Časopis Matice moravské, V Brně: Matice moravská v Brně, 1993, vol. 112, No 1, p. 3-10. ISSN 0323-052X. info
 • Lexikon des Mittelalters. Edited by Robert-Henri Bautier. München: Artemis, 1989. viii, 2220. ISBN 3-7608-8904-2. info
 • DAŇHELKA, Jiří, Bohuslav HAVRÁNEK and Naděžda KVÍTKOVÁ. Staročeská Kronika tak řečeného Dalimila : vydání textu a veškerého textového materiálu. 1, Úvod. Text kroniky v základním rukopise. Textový materiál předmluvy a kapitol 1 až 52. Praha: Academia, 1988. 612 s. info
 • DAŇHELKA, Jiří, Bohuslav HAVRÁNEK and Naděžda KVÍTKOVÁ. Staročeská Kronika tak řečeného Dalimila : vydání textu a veškerého textového materiálu. 2, Textový materiál kapitol 53 až 103 a doplňků. Praha: Academia, 1988. 604 s. info
 • KUDRNA, Jaroslav. Kapitoly z dějin historiografie a filozofie dějin [3-2832]. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1985. info
 • LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika : Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy. Praha: Vyšehrad, 1983. info
 • KUTNAR, František. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. 2, Od počátků pozitivistického dějepisectví na práh historiografie marxistické. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 501 s. info
 • Geschichte und Kultur : Geschichtsschreibung. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., 1975. info
 • Geschichtsschreibung : Epochen : Methoden : Gestalten. Düsseldorf: Droste Verlag, 1968. 168 s. info
 • DALIMIL. Rýmovaná Kronika česká tak řečeného Dalimila. Edited by Josef Jireček. V Praze: Nákladem Matice české, 1877. info
Teaching methods
lectures, analysis of the selected texts; an elaborated written version of the speech; seminar work
Assessment methods
presentation, summary paper, activity
Language of instruction
German
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/NJII_137B