NJII_4979 Fonetika a fonologie II

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Garance
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:10–15:45 G21
Předpoklady
NJII_3879 Phonetik
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování semináře budou studenti schopni interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých konsonantů a asimilačních jevů a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Uterschiede in der Artikulation der deutschen und tschechischen Konsonanten zu bestimmen, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechichen Muttersprachlern zu charakterisieren.
Osnova
  • l. Dokončení přehledu výslovnosti konsonantických fonémů odlišných od češtiny. 2. Změny hlásek v proudu řeči, srovnání českých a německých asimilačních jevů. 3. Nácvik redukce nepřízvučných slabik. 4. Nácvik německé výslovnosti ve spojení s gramatikou. 5. Analýza textu z výslovnostního hlediska. 6. Vyhledávání textů vhodných pro nácvik správné výslovnosti v němčině. 7. Nové materiály pro výuku německé výslovnosti. 8. Nácvik mezinárodní fonetické transkripce IPA. 1. Aussprache der konsonantischen Phoneme im Vergleich mit entsprechenden tschechischen Konsonanten. 2. Unterschiede in Assimilationen in beiden Sprachen. 3. Reduktion der unbetonten Silben im Deutschen. 4. Zusammenhang der Phonetik und der Grammatik. 5. Analyse der geschriebenen Texte aus phonetischer Sicht. 6. Geeignete Texte für den Phonetikunterricht. 7. Neue Lehrmaterialien für Ausspracheübungen. 8. Phonetische Umschrift IPA.
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
    doporučená literatura
  • KRECH, Eva-Maria. Deutsches Aussprachewörterbuch. Edited by Walter Haas - Ingrid Hove - Peter Weisinger. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. xi, 1076. ISBN 9783110182026. info
  • DIELING, Helga a Ursula HIRSCHFELD. Phonetik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 2000. 199 s. ISBN 3-468-49654-0. info
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika v tabulkách. 2. vyd. Brno: Nová škola ,Brno, 1999. 59 s. ISBN 80-85607-45-X. info
Výukové metody
Seminář; nácvik správné výslovnosti německých konsonantů, asimilace a suprasegmentální roviny výslovnosti němčiny. Specifikum výuky je vypracování vlastního fonetického slovníku. Aktivní domácí příprava, samostudium.
Metody hodnocení
Kolokvium; Studenti ovládají zásady standardtní německé výslovnosti i metodiku odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. Kolloquium; Praktische Kenntniss der deutschen Standardaussprache, sowie der Methoden zur Behebung von typischen Aussprachefehlern der tschechischen Muttersprachler.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Posluchači si připraví k přečtení krátký německý text s důrazem na zvládnutí standardní německé výslovnosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017.