NJI_10A Kapitoly z dějin německé literatury I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 K23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V přednášce a paralelním semináři bude představena vybraná epocha starších německojazyčných literárních dějin (starohornoněmecká literatura, středohornoněmecká literatura, literatura raného novověku atd.), popř. některý z jejích zásadních aspektů (např. minnesang, volksbuch atd.). Nebudou tedy každý semestr probrány všechny tyto epochy, ale vždy jen jedna, a to s cílem zprostředkovat studentům diferencovaný, rozmanitý pohled na tuto epochu/její vybraný aspekt.
Přednášková část kurzu probíhá jako série výstupů různých přednášejících. Tím se dosáhne kýženého tematického i metodologického mnohohlasí. V seminární části se odehrávají diskuse o (předem přečteným) paradigmatickým textům souvisejícím s přednáškou.
Cílem kurzu je zprostředkovat studentům vědomosti o určité literárněhistorické formaci (epocha, žánr, tematika, estetika, médium atd.), a neztrácet přitom ze zřetele její členitost a problematičnost. Tomuto přístupu také odpovídá koncepce literární části bakalářské zkoušky, jejímž předmětem není kurzorický přehled o epochách. Absolventi série literárněhistorických kurzů (kromě Kapitol I, NJI_10, také Kapitoly II, NJI_14, a Kapitoly III, NJI_17) mají při literární části bakalářské zkoušky možnost profilace, musí ale prokázat konkrétnější, plastičtější znalost zvoleného tématu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti:
- schopni vysvětlit základní dobové, žánrové, estatické a tematické koncepty dané literárněhistorické epochy/formace a budou schopni je ukázat na příkladu konkrétních textů,
- budou mít představu o alternativních koncepcích dané epochy/formace v její germanistické recepci,
- budou schopni rozumět paradigmatičnosti důležitých reprezentantům/textům dané epochy,
- získají návod k tomu, jakým způsobem samostatně zpracovat i další literárněhistorické formace tak, aby vystihli souvislost mezi jejími univerzáliemi (žánry, témata, typičtí reprezentanti) a konkrétními texty.
Osnova
 • Témata, žánrové konvence epochy.
 • Literární sociologie epochy, literární komunikace, literární instituce.
 • Paradigmatické texty a autoři.
 • Koncepce epochy ve (starší) germanistice, pohyby v kánonu epochy.
 • Četba textů/úryvků vztahujících se k dané literárněhistorické formaci, případové interpretace.
Literatura
 • BAHR, Ehrhard a Otto F. BEST. Dějiny německé literatury : kontinuita a změna : od středověku po současnost. Translated by Petra Köpplová. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. 539 s. ISBN 9788024613574. info
 • BOERNER, Peter. Goethe. Edited by Johann Wolfgang von Goethe, Translated by Lucy Topoľská. Olomouc: Votobia, 1996. 167 s., [1. ISBN 80-7198-085-4. info
 • MARTINI, Fritz. Deutsche Literaturgeschichte : von den Anfängen bis zur Gegenwart. Edited by Angela Martini-Wonde. 19., neu bearb. Aufl. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1991. vii, 765. ISBN 3520196190. info
 • Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Edited by Bernd Balzer - Volker Mertens. Mannheim: Meyers Lexikonverlag, 1990. 516 s. ISBN 3-411-02702-9. info
Výukové metody
přednášky, četba, diskuse, prezentace, rešerše
Metody hodnocení
aktivní účast, četba, písemný test, esej/klauzura
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NJI_10A