PAMK108 Projektové plánování a řízení

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
8/8/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10. 11. 13:00–14:40 B2.34, 15:00–16:40 B2.34, 17:00–18:40 B2.34, Pá 1. 12. 13:00–14:40 B2.34, 15:00–16:40 B2.34, 17:00–18:40 B2.34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické znalosti a praktické dovednosti týkající se plánování a řízení projektů prioritně v oblasti Strukturálních fondů EU. V rámci kurzu se studenti seznámí se základními principy, metodami a nástroji projektové přípravy, řízení realizace, až po fázi ukončení projektu. Studenti budou schopni definovat cíle projektu, identifikovat rizika, naučí se pojmenovat kvalitativní znaky projektu, osvojí si postupy plánování projektové práce včetně časového rozvrhu, alokace zdrojů a rozpočtování. Naučí se zpracovat jednotlivé části projektové žádosti. Kromě toho se seznámí s širokou škálou dotačních zdrojů využitelných k financování projektů, a to jak z rozpočtu ČR, tak ze Strukturálních a jiných fondů EU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se v oblasti grantových schémat - orientovat se v problematice akreditací MŠMT, MPSV, MV - provést analýzu potřebnosti projektu - vypracovat projektovou žádost
Osnova
  • - Základní teoretický rámec unijní regionální politiky a její aplikace v ČR - Dotační zdroje - Projektový cyklus - Základní terminologie - Nástroje, techniky a postupy projektové přípravy - Cíle projektu - Analýza cílových skupin - Rozpočet a harmonogram projektu - Matice logického rámce - Řízení rizik a kontrola - Projektový tým - Metody a způsoby realizace projektu - Ukončování a udržitelnost projektu - Ukázky a příklady projektů
Literatura
    doporučená literatura
  • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 380 s. ISBN 9788024736112.
    neurčeno
  • MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. aktualiz. a rozš. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 9788087029565.
  • TAUER, Vladimír a Helena ZEMÁNKOVÁ. Získejte dotace z fondů EU : tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Edited by Jana Šubrtová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 9788025126493.
Výukové metody
Kurz bude otevřen řadou přednášek, poté následuje práce na samostatných projektech ve skupinách pod vedením vyučujícího.
Metody hodnocení
Během kurzu odevzdá student písemně zpracovanou projektovou žádost. Jedná se o práci ve skupině, kdy cca 4 studenti pracují na jednom projektu. Na konci kurzu pak bude daný projektový záměr prezentován ústně ostatním posluchačům. Další podmínkou udělení zápočtu je 80% účast na semináři v průběhu semestru. Kurz je zakončen zápočtem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PAMK108