PAPVB_08 Ekonomická a sociální struktura starověkého Předního východu

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Lukáš Pecha, PhD. (přednášející), Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem této přednášky je poskytnout posluchačům přehled o ekonomice a společnosti na starověkém Předním východě v období od formování nejstarších státních útvarů v tomto regionu (kolem r. 3000 př. n. l.) až do konce perského období (331 př. n. l.). Pozornost bude věnována především starověké Mezopotámii, z níž máme k disposici nejvíce pramenů, vedle toho však bude přihlíženo také k ostatním oblastem Předního východu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen vysvětlit
- strukturu společnosti jednotlivých předovýchodních států, společenské vztahy mezi jednotlivými sociálními vrstvami i mezi obyvateli a státem včetně fungování státní administrativy a role panovníka
- fungování ekonomiky a specifika hospodářského vývoje jednotlivých oblastí
Osnova
  • - Prameny pro rekonstrukci ekonomiky a společnosti na starověkém Předním východě. - Město a venkov; jejich obyvatelé. - Etnická a jazyková struktura. - Vztah usedlé a kočovné populace. - Příbuzenská struktura: nukleární a rozšířená rodina, vzájemné vztahy mezi členy rodiny. - Chrámy a jejich postavení v ekonomice a ve společnosti. - Chrámový personál. - Stát na starověkém Předním východě. - Postavení panovníka, jeho funkce, opory jeho moci. - Královská ideologie. - Administrativní aparát. - Práva a povinnosti obyvatel vůči státu. - Právo a soudnictví. Zákoníky a královské edikty. - Vojsko a vojenství. Způsoby válčení, příčiny a důsledky válečných konfliktů. - Produkce, směna a spotřeba statků. Rostlinná, živočišná a řemeslná výroba. - Vnitřní a dálkový obchod. - Úloha státu, chrámů a soukromých osob v ekonomice. Pracovní síly.
Literatura
    doporučená literatura
  • Wilcke, C., Early Ancient Near Eastern Law. A History of Its Beginnings: The Early Dynastic and Sargonic Periods. 2nd edition. Winona Lake: Eisenbrauns, 2007.
  • Sasson, Jack M. (ed.), Civilizations of the Ancient Near East. New York: Scribner, 1995.
  • Van De Mieroop, M., The Ancient Mesopotamian City. Oxford: Oxford University Press, 1997.
  • Snell, D. C., Life in the Ancient Near East, 3100–332 B.C.E. New Haven – London: Yale University Press, 1997.
  • Postgate, J. N., Early Mesopotamia. London – New York: Routledge, 1994.
  • Klengel, H., König Hammurapi und der Alltag Babylons. Zürich: Artemis, 1991.
  • Prosecký, J. (ed..) Encyklopedie starověkého Předního východu. Praha: Libri, 1999.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2015, jaro 2018, jaro 2019.