PB11PB2 ICT in education I

Faculty of Arts
Spring 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák (lecturer)
Mgr. Hana Staudková (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Lucie Klimentová (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Mon 16. 5. to Sun 22. 5. Mon 9:10–10:45 B2.33, Mon 22. 2. to Fri 6. 5. Mon 9:10–10:45 B2.33
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course is an introduction into study of ICT issues in the area of education. Information and Communication Technologies (ICT) in education are discussed from different perspectives and at different levels. Students will familiarize themselves with didactic technologies (projectors, digital camera, digital video, Dictaphone etc.) and will learn to use them in a practical way. Especially, they will focus on implementing ICT in school education (e.g. in teachers work, school life) and in adult education. Attention is also paid to research of the issues, already conducted research projects, their results, possibilities to find empirical data about ICT in education etc. After completing the course students should have an insight into general issues of ICT implementation in education and possibilities of related research work, they will be familiar with some educational-political documents treating ICT in education, they will be able to find empirical data on the topic and interpret them. Students will gain an overview of (not only) possibilities of didactic use of ICT in school. Besides, they will be able to use modern didactic technological appliances.
Syllabus
 • Introduction (Sources, Definition of the Subject, etc.) Modern Educational Tools (Didactic Technologies) and their Use in Teaching ICT in Education (General, Theoretical View) ICT in School, in School Education and in Teacher’s Work ICT in Adult Education Research of ICT
Literature
 • Management a informační technologie (Variant) : Manažerské minimum : řízení lidských zdrojů. 3. část, Management a informační technologie : HW + SW + NW + OW = PC. info
 • ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda (How to study ICT in everyday work of teachers or video study as a qualitative method). Orbis scholae, Praha: PedF UK, 2008, vol. 2, No 1, p. 137 - 148. ISSN 1802-4637. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí (ICT and power in classroom). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. p. 260-286, 27 pp. ISBN 978-80-7367-313-0. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů (ICT from point of view of teachers). In Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 135-150, 15 pp. ISBN 978-80-210-4359-6. info
 • ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. ICT v přípravě na výuku (ICT in lesson planning). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 1-7, 7 pp. ISBN 978-80-7040-991-6. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů) (ICT in Elementary School (from point of view of heads)). Metodické rozhľady, Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2007, vol. 16, No 2, p. 22-25. ISSN 1335-0404. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (How do teachers use ICT today?). Učitelské listy, Praha: Agentura Strom, 2007, vol. 15, No 3, p. 2-4. ISSN 1210-6313. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky (Teacher's belief as a key element of e-learning. Qualitative research of e-learning at university-level teaching). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 454-460, 7 pp. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. (By pulling or under pressure? Motives for using ICT in teachers work). In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. p. 99 - 106, 8 pp. ISBN 978-80-969146-7-8. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. (ICT, the Digital Divide and Adult Education: Socioekonomic and Educational Aspects of the Digital Divide in the Czech Republic). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, U11, p. 101-118. ISSN 1211-6971. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů (E-learning from the other side: students` point of view). In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 223-228, 6 pp. ISBN 80-210-3699-0. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole (ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools). In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. p. 362-365, 4 pp. ISBN 80-244-1079-6. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. p. 1-7, 7 pp. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. p. 1-7, 7 pp. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT in management of Czech primary schools from point of view of heads. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 62-63, 2 pp. ISBN 80-210-3821-7. info
 • ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT (School development and transformation and ICT). In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. p. 290-299, 10 pp. ISBN 80-239-4633-1. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a kultura české školy: k předvýzkumné fázi výzkumného projektu (ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project). In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004. p. 1-6, 6 pp. ISBN 80-7044-571-8. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií (ICT in the current Czech school from the point of view of the selected media). In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. p. 28-35, 8 pp. ISBN 80-239-2598-9. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy (On the Problems of the Convergence of Information and Communication Technologies and the School). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, vol. 2004, U 9, p. 111-126. ISSN 1211-6971. info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty (Internet (not only) for Students). Praha: Grada, 2003. 104 pp. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. info
 • ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury (On the role of ICT in the key areas of school operation and its culture). In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. p. 1-7, 8 pp. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi (The use of the internet in teachers practice). In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003. p. 1-26, 28 pp. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2. info
 • ZOUNEK, Jiří. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele (Computer, Internet and Multimedia in teachers work). In POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 61-73, 12 pp. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. ISBN 80-210-3020-8. info
 • ZOUNEK, Jiří and Rostislav KŘÍŽ. Internet pro pedagogy (Internet for Teachers). 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 128 pp. Internet pro ... ISBN 80-247-0044-1. info
 • ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela. Informační technologie ve vzdělávání učitelů (Computers in the education of teachers). In Sborník z mezinárodní konference "Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí". Praha: UK, 1998. p. 825-828, 4 pp. ISBN 80-7290-036-6. info
 • FRANCŮ, Marie, Jiří HRBÁČEK and Adam ŠVEC. Informační technologie. 1 (Information technologie 1). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 73 pp. ISBN 80-210-1765-1. Stručný obsah info
 • STOJAN, Mojmír, Miroslav ČADÍLEK and Pavel KONUPČÍK. Informační technologie. Brno: PdF Brno, 1993. 98 pp. info
 • MOOS, Petr. Informační technologie. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1993. 200 s. ISBN 8001010481. info
 • KONUPČÍK, Pavel. Didaktická technika. In Úlohy pro didaktickou techniku. Brno: PdF v Brně, 1991. 6 pp. info
 • RAMBOUSEK, Vladimír. Technické výukové prostředky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 302 s. info
Teaching methods
instructions for performing the project work; preparation of joint project work by the students; presentation and discussion of project papers;
Assessment methods
Written project work; Presentation in the class; The processing and defense of essay.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Tento předmět byl do minulého roku vypisován pod názvem Informační technologie a didaktická technika. Od letošního roku je vypisován pod novým názvem, protože byl inovován obsah předmětu.
Information on course enrolment limitations: Předmět nemusí být určen pro I. ročník studia. Nutná konzultace s vyučujícím a kontrola aktuálního rozvrhu.
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Spring 2015.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2016/PB11PB2