PB12PB41 Pedagogika na Wikipedii

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ingrid Procházková (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 9:10–10:45 K23
Předpoklady
PB12JA11 Ped. teorie || PG12A23 Pedagogické teorie || PGK12A23 Pedagogické teorie
Předpokladem je mít uzavřené kurzy Obecná pedagogika a Pedagogické teorie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíl kurzu: Cílem kurzu je osvojit si dovednosti spojené s vyhledáváním odborné literatury v elektronické podobě, osvojit si dovednosti rešerše a získat schopnosti psát krátký odborný text. Výstupem pro každého by mělo být, aby si dokázal najít zdroje, kriticky je zpracovat a vytvořit výtah v podobě slovníkového hesla. Studenti budou vedeni k samostatné práci a spolupráci a k tomu, aby vytvořili reálný obsah slovníkového hesla v internetovém portálu Wikipedia. Smyslem kurzu je vést studenty k vytvoření hesla užitečného pro ně samotné, stejně jako pro další uživatele Wikipedie.
Studenti si vyberou jedno z nabídnutých témat, ke kterým si vyhledají minimálně tři zdroje v odborných pedagogických časopisech s elektronickou podporou: Studia paedagogica, Pedagogická orientace, Pedagogika.sk, případně Orbis scholae. K těmto zdrojům připojí studenti dva vlastní, které si prostoru internetu najdou. Výsledným produktem předmětu bude slovníkové heslo na Wikipedii.
S oporou o odborné zdroje získají studenti dovednosti uplatnitelné v dalších kurzech a zejména při psaní ročníkové a bakalářské práce.
Osnova
 • Informační schůzka
 • Výběr tématu a vyhledávání časopiseckých zdrojů v elektronických databázích, posouzení kvality zdrojů
 • Kritické čtení textu za účelem tvorby hesla na Wikipedii, jak psát odborný text, specifika psaní na wikipedii
 • Rozbor první verze hesla
 • Prezentace slovníkových hesel - zápočet
Literatura
  povinná literatura
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Jak_vytvo%C5%99it_%C4%8Dl%C3%A1nek
  doporučená literatura
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xix, 226. ISBN 9788073579043. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 9788073676476. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, odevzdávání vypracovaných úkolů a slovníkové heslo.
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je nezbytné:
Napsat slovníkové heslo na Wikipedii
Docházka 80 %
Informace učitele
E-learningová podpora ke kurzu je v systému ELF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2019.