PB32JB83 Praktika ekologické a globální výchovy

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Medek (přednášející), Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 10:00–13:40 C43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí se současnou situací ekologické/environmentální výchovy(EV) v České republice. Kurz je zaměřen na cíle, tématizaci, metody a institucionální zabezpečení EV, nikoliv na ekovýchovná témata jako taková. Výuka sestává ze čtyř bloků, samostatného náslechu a dvoudenní exkurze. Bloky jsou věnovány školní a mimoškolní ekologické výchově dětí a mládeže, střediskům EV, nevládním organizacím a ekovýchovným projektům. Exkurze a náslech umožňují seznámení studentů s různými směry EV a s praktickou činností EV institucí. Na konci kurzu se studenti budou orientovat v nabídce programů na poli ekologické výchovy a budou umět spolupřipravovat a realizovat projekty a programy ekologické výchovy.
Osnova
 • 1 - 20/02 Klíčový úvodní blok
  Informace o kurzu a podmínkách ukončení, úvod do environmentální výchovy, environmentální výchova v předškolním věku - cíle a kompetence nabyté v rámci kurzu, požadavky k zápočtu; - cíle a obsahy environmentální výchovy (EV); - EV pro různé věkové skupiny - zakotvení EV v oficiálních dokumentech ČR; - EV dětí předškolního věku: vybraná teoretická východiska, ukázky a hodnocení výukových programů. EV v předškolním věku – lesní MŠ. Klíčové úvodní setkání => v případě účasti nedostatečného množství studentů se bude nahrazovat místo studijního volna 17. dubna.

 • 2 - 06/03 Environmentální výchova na základní a střední škole
  dokončení EV pro předškoláky; - EV na ZŠ a SŠ – možnosti a role EV v rámci současných kurikulí.

 • 3 - 12-13/03 Dvoudenní terénní praxe:
  v rámci praxe se studenti formou aktivit seznámí s historií a různými směry environmentální výchovy (praxe se koná ve spolupráci s doc. PhDr. Janem Činčerou, Ph.D.)

 • 21/03 a 3/04 studijní volno z důvodu terénního cvičení a zpracování samostatných prací v dubnu

 • 4 - 17/04 NNO v environmentální výchově

  - střediska ekologické výchovy, ČSOP a Pavučina; - školní ekologické projekty; - ekologické výukové programy jednodenní a pobytové; - didaktické zásady tvorby ekologických výukových programů; - projektová výuka v EV; badatelsky orientované vyučování, Real World Learning; - mimoškolní EV - historie, vývoj a současnost.
  Konzultace seminárních prací.

 • 5 - Představení a hodnocení seminárních prací; termín bude dohodnut na prvním setkání
Literatura
  povinná literatura
 • Krajhanzl, J. (2011) Děti a příroda: období dětského vývoje z hlediska environmentální výchovy. Dostupné online z http://www.vztahkprirode.cz/soubory/evyvoj.pdf
 • PASTOROVÁ, M. a kol. (2011). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Dostupné na http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane
  doporučená literatura
 • Činčera, J. (2013). Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha: BEZK, Agentura KONIKLEC, Masarykova univerzita Brno.
 • online zdroj časopis Bedrník: http://www.pavucina-sev.cz/b_bedrnik.htm
 • online zdroj: Envigogika http://www.envigogika.cuni.cz/
 • ČINČERA, Jan. Environmentální výchova : od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. 116 s. ISBN 9788073151478. info
  neurčeno
 • Máchal, A, Nováčková, H., Sobotová, L et al (2011) Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Brno: Lipka.
 • MÁCHAL, Aleš. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek Brno, 2000. 205 s. ISBN 80-902954-0-1. info
Výukové metody
Typ výuky: interaktivní bloková výuka, samostatná práce, terénní exkurze.
Metody hodnocení
Aktivní účast v blocích, zpracování seminární práce.
Informace učitele
Termín dvoudenní terénní praxe je 12.-13.3.2019.
Podmínkou úspěšného ukončení je dostatečný počet bodů sestávající se z účasti a zpracování seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PB32JB83