PBB123 Sociální psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PBB002 Základy psychologie
Předpokladem je absolvování předmětu Základy psychologie (PBB002).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz uvede studenty do problematiky sociální psychologie. Hlavním cílem výuky předmětu sociální psychologie je zprostředkovat studentům poznání fungování lidské psychiky v procesu sociální interakce i poznání sebe sama v interakcích s druhými lidmi. Cílem je umožnit studentům využívat nabytých znalostí a dovedností v jejich budoucí profesi. Velká pozornost bude věnována sociální interakci, sociální facilitaci, teorii sociálního ovlivnění, skupinovým procesům, skupinové komunikaci, kulturním vzorcům, sociální percepci, implicitní teorii osobnosti, atribuování výkonu, interpersonálním vztahům, postojům, hodnotám, složkám postojů, vývoji postojů, změnám postojů, měření postojů, neverbální a verbální komunikace, metakomunikaci, atribuční teorii, atribučním chybám, konfliktům, spolupráci.
Výstupy z učení
Student získá znalosti v tématech: - předmět sociální psychologie a její význam pro sociální pedagogy a pracovníky,
- proces socializace člověka a formy sociálního učení,
- podstatu a zákonitosti sociální interakce a sociální percepce, - proces sociální komunikace, charakteristiku verbální a nonverbální komunikace,
- klasifikaci skupin a charakteristické atributy sociální skupiny, - skupinová dynamika - sociální normy, role, pozice, status aj., skupinový konformismus a další skupinové jevy.

V rámci seminářů posílí student své dovednosti v řadě oblastí a bude umět: - aplikovat znalost zákonitostí fungování lidské psychiky na proces poznávání sebe i jiných lidí,
- rozpoznávat pozitivní osobnostní potenciál i kritická úskalí v oblasti vlastních psychických stavů,
- aplikovat získané psychologické poznatky v procesu seberegulace,
- vstupovat aktivně do sociální interakce a podporovat její pozitivní rysy,
- rozpoznávat psychosociální zdroje a limity dané osobnosti a respektovat její autonomii.
Osnova
 • Předmět a aktuální témata sociální psychologie. Krize v sociální psychologii, psychologická a sociologická sociální psychologie. Metodologické otázky sociální psychologie (sémantický diferenciál, sociálně psychologické experimenty - efekt experimentátora, sociometrie, akční výzkum).
 • Základní pojmy: Pojem situace, interpretace situace, sociální interakce, identifikace, jednání. Socializace a sociální učení. Symbolický interakcionismus, sociální schémata, sociální identita. Principy sdružování.
 • Kulturní kontexty – egocentrismus. Kulturní kontexty jáství. Kulturní vzorce.
 • Intrapersonální procesy: Sebepojetí - sebeúcta, sebeobraz, model jáství. Emoční inteligence a empatie.
 • Postoje (složky, změny, měření), hodnoty.
 • Interpersonální procesy: Sociální percepce, kognitivní stereotypy, teorie kognitivní disonance, implicitní teorie osobnosti, atribuční chyby. Sociální interakce, sociální facilitace, teorie sociálního ovlivnění, teorie sociální moci. interpersonální vztahy.
 • Neverbální a verbální komunikace, metakomunikace, konflikty, podmínky spolupráce.
 • Skupinové procesy: role a pozice ve skupině, skupinová komunikace. Pracovní týmy. Dynamika skupiny, skupinové jevy. Sociální poslušnost.
 • Meziskupinové procesy: stereotypy a předsudky, genderové aspekty.
Literatura
  povinná literatura
 • Sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada, 2008. 404 stran. ISBN 9788024714288. info
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 8073670925. info
 • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Translated by Irena Štěpaníková. Vyd. 6. Praha: Portál, 2011. 166 s. ISBN 9788073679095. info
  doporučená literatura
 • MILLOVÁ, Katarína. Psychologie celoživotního vývoje : uvedení do moderních teorií. 1. vyd. Brno: Host, 2012. 126 s. ISBN 9788072946990. info
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti : hlavní témata, současné přístupy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 301 s. ISBN 9788024734347. info
 • Advanced social psychology : the state of the science. Edited by Roy F. Baumeister - Eli J. Finkel. Oxford: Oxford University Press, 2010. viii, 813. ISBN 9780195381207. info
 • An introduction to critical social psychology. Edited by Alexa Hepburn. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2003. ix, 278 p. ISBN 9781446248485. info
Výukové metody
přednášky v seminářích diskuse, cvičení, psychohry
Metody hodnocení
Průběžné hodnocení: studenti se aktivně účastní cvičení v seminářích - průběžně se vyhodnocuje zapojení studentů. Jeden průběžný test. Konečný test: písemný test s uzavřenými i otevřenými otázkami, úspěšné absolvování testu (min. 50 % správných odpovědí).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PBB123