PBM003 Sociální a poradenské služby

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 C43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studijního předmětu Sociální a poradenské služby je rozvinout základní dovednosti pro komplexní plánování poradenských služeb v oblasti sociálního, kariérového, vysokoškolského a adiktologického poradenství a získat dovednost pro zpracování projektu využitelného ve vybraných grantových schématech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: popsat požadavky na obsah projektu poradenské služby; navrhnout cíle poradenské služby; analyzovat konkurenci; naplánovat poradenskou službu; zpracovat projekt poradenské služby.
Osnova
 • Struktura projektové žádosti, zásady zpracování grantových projektů.
 • Vymezení cíle a charakteru poradenské služby; zdůvodnění potřebnosti poradenské služby; analýza trhu a konkurence.
 • Vymezení cílové skupiny uživatelů, konkretizace potřeb cílové skupiny ve vztahu k zaměření a charakteru poradenské služby.
 • Popis poradenské služby (zaměření, obsah, legislativní ukotvení, metody a formy práce, navrhované nástroje a pomůcky, materiální vybavení, vedená dokumentace).
 • Návrh a zajištění personálního zajištění poradenské služby (pracovní pozice, rozsah a typ pracovních úvazků, kvalifikační požadavky a jejich zdůvodnění).
 • Plánování nákladů (materiální a nematriální zabezpečení poradenské služby, nakupované služby u jiných subjektů, personální náklady, marketing).
 • Evaluace poradenské služby (evaluace procesu, výsledků/efektů služby, evaluace organizace).
 • Spolupráce s jinými institucemi na lokální/krajské úrovni.
 • Projekty poradenských služeb na příkladech z praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • BARKER, Stephen a Rob COLE. Projektový management pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 155 s. ISBN 9788024728384. info
  doporučená literatura
 • ŠTEFÁNEK, Radoslav. Projektové řízení pro začátečníky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. vi, 304. ISBN 9788025128350. info
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 380 s. ISBN 9788024736112. info
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 8024715015. info
Výukové metody
Přednášky a semináře jsou založeny zejména na výkadové formě, metodě řešení problémů, skupinové práci a diskuzi. Vybrané přednášky budou zaměřeny na příklady dobré praxe a budou realizovány odborníky z praxe.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. K ukončení předmětu je vyžadována: (1) aktivní účast na výuce; (2) písemné vypracování, prezentování a obhajoba skupinového projektu s návrhem poradenské služby (sociální poradenství, kariérové poradenství, vysokoškolské poradenství, adiktologické poradenství); projekty budou zpracovány v malých skupinách, obhajoba projektu je klasifikována.

Podrobné informace ke struktuře projektu a klasifikačních kritériích jsou uvedeny ve studijní opoře ELF.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4862
E-learningová opora: Poradenské služby. Ve studijní opoře jsou dostupné prezentace z přednášek a seminářů, vybraná studijní literatura a doplňující studijní materiály; harmonogram, požadavky ke zkoušce a podmínky hodnocení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PBM003