PG44B57 Professional Training

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/80. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kristýna Vlčková (lecturer)
Mgr. Martin Majcík (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz Odborná praxe je úzce provázán s vnitřním členěním studia oboru Pedagogika do tří volitelných modulů a klade si za cíl získat či prohloubit praktické dovednosti a kompetence studentů pro: - práci ve vzdělávacích institucích/ školské správě / vzdělávací politice; - práci ve vzdělávacích institucích, konzultačních společnostech, neziskových organizacích i státních výchovných a vzdělávacích institucích, v nichž se realizují výchovné a vzdělávací aktivity přednostně využívající zkušenostně-reflektivní učení); - přípravu a realizaci pedagogického výzkumu ve školských i mimoškolských institucích
Syllabus (in Czech)
  • Kurz svým charakterem propojuje předchozí teoretickou výuku i aplikačně zaměřené kurzy na ÚPV FF MU s prací v reálných podmínkách různých institucí. Cílem praxe je získání konkrétní pracovní zkušenosti, seznámení se s pracovními podmínkami, poznání náplně práce příslušných pracovníků a pracovní nároky. Posluchači se komplexně seznámí s každodenním fungováním a kulturou konkrétní instituce či oddělení tak, aby si mohli vyzkoušet vlastní schopnosti a předpoklady k práci v oblasti vzdělávání. Studenti se naučí pracovat „uvnitř“ instituce i v terénu (pokud je to součástí náplně práce určené instituce). Součástí praxe budou diskuse s vedením a vybranými pracovníky, jednou z metod je rovněž „stínování“ pracovníka (vedoucího praxe) v instituci. Ke klíčovým cílům praxe patří „samostatná“ práce studentů. Ti v době praxe nemají „pouze“ plnit zadané úkoly, ale měli by rovněž přicházet s vlastními nápady/s vlastní aktivitou, kterou budou diskutovat s vedoucími praxe a poté realizovat nebo připravovat její realizaci. V teoretické rovině studenti získají patřičné vědomosti nejen o vlastní organizaci, ale podle zaměření instituce také o fungování rozličných firem, státní správy, místní samosprávy a dalších složek veřejného života. Na konci praxe studenti bez problémů zvládnou základy práce na úrovni určené funkce v konkrétní instituci. Účastníci kurzu získají a upevní si nejen praktické dovednosti a rutinní postupy, ale reflexí a konfrontací teorie a praxe se výrazně kvalitativně prohloubí jejich dovednosti a kompetence, což významně rozšíří a podpoří možnosti jejich uplatnění po ukončení studia. Významně se tak zvýší jejich konkurenceschopnost v porovnání se studenty, kteří takový cyklus – provázání teorie a praxe – neabsolvují. Na závěr praxe je realizováno setkání všech studentů a vyučujících, na kterém studenti prezentují výsledky praxe, sdílí zkušenosti a nové poznatky. Osnova 1. Pod vedením garanta (pracovníka organizace, v níž bude student na praxi) komplexní seznámení s každodenní náplní práce instituce/oddělení i náplní práce příslušné funkce, v níž bude student působit. 2. Zvládnutí nejen rutinních obsahových a organizačních věcí, ale i technických znalostí a postupů v konkrétní organizaci 3. Postupné plnění nejen zadaných úkolů, ale také (po dohodě s garantem praxe) uskutečňování vlastních nápadů. 4. Postupné zvládnutí samostatné práce nejen uvnitř organizace, ale i v terénu (například pomoc při realizace určité aktivity mimo instituci apod.). 5. Závěrečné zhodnocení studentovy práce garantem, případná doporučení garanta pro zlepšení práce studenta v budoucnu.
Teaching methods
Practical training, reflection, discussion
Assessment methods
Evaluation from the tutors (description the students work and the feedback), processed student reflection. Final is fulfilling requirements.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 80 hodin.
Information on the extent and intensity of the course: 80 hodin.
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf2/
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/PG44B57