PG61B05 Pedagogika na Wikipedii

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ingrid Procházková (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Holíková (přednášející)
Mgr. Jana Sedláčková, DiS. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 14:00–15:40 L11
Předpoklady
PB12JA11 Ped. teorie || PG12A23 Pedagogické teorie || PGK12A23 Pedagogické teorie
Předpokladem je mít uzavřené kurzy Obecná pedagogika a Pedagogické teorie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíl kurzu: Cílem kurzu je osvojit si dovednosti spojené s vyhledáváním odborné literatury v elektronické podobě, osvojit si dovednosti rešerše a získat schopnosti psát krátký odborný text. Výstupem pro každého by mělo být, aby si dokázal najít zdroje, kriticky je zpracovat a vytvořit výtah v podobě slovníkového hesla. Studenti budou vedeni k samostatné práci a spolupráci a k tomu, aby vytvořili reálný obsah slovníkového hesla v internetovém portálu Wikipedia. Smyslem kurzu je vést studenty k vytvoření hesla užitečného pro ně samotné, stejně jako pro další uživatele Wikipedie.
Studenti si vyberou jedno z nabídnutých témat, ke kterým si vyhledají minimálně tři zdroje v odborných pedagogických časopisech s elektronickou podporou: Studia paedagogica, Pedagogická orientace, Pedagogika.sk, případně Orbis scholae. K těmto zdrojům připojí studenti dva vlastní, které si prostoru internetu najdou. Výsledným produktem předmětu bude slovníkové heslo na Wikipedii.
S oporou o odborné zdroje získají studenti dovednosti uplatnitelné v dalších kurzech a zejména při psaní ročníkové a bakalářské práce.
Osnova
 • Informační schůzka
 • Výběr tématu a vyhledávání časopiseckých zdrojů v elektronických databázích, posouzení kvality zdrojů
 • Kritické čtení textu za účelem tvorby hesla na Wikipedii, jak psát odborný text, specifika psaní na wikipedii
 • Rozbor první verze hesla
 • Prezentace slovníkových hesel - zápočet
Literatura
  povinná literatura
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Jak_vytvo%C5%99it_%C4%8Dl%C3%A1nek
  doporučená literatura
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xix, 226. ISBN 9788073579043. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 9788073676476. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, odevzdávání vypracovaných úkolů a slovníkové heslo.
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je nezbytné:
- napsat slovníkové heslo na Wikipedii
- docházka 80%
Informace učitele
E-learningová podpora ke kurzu je v systému ELF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.