PGBICT01 Digitální technologie ve vzdělávání

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz se zaměřuje problematiku ICT ve vzdělávání. Téma ICT ve vzdělávání je studováno v různých rovinách a z různých pohledů. Studenti se budou věnovat problematice začleňování ICT do školního vzdělávání (např. do práce učitelů, do života školy apod.) a také do vzdělávání dospělých. Důraz je kladen na rovněž na téma, jak lze danou problematiku zkoumat, jaké výzkumy již byly realizovány, jaké přinesly výsledky, kde je možné obecně hledat empirická data o ICT ve vzdělávání apod. Pozornost je věnována rovněž problematice sociálních sítí, ICT v životě a učení dospělých, e-learningu, ale také bezpečnosti dat i bezpečnosti při pohybu ve virtuálním prostředí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout klíčové otázky implementace ICT do vzdělávání, do vzdělávání dospělých i do života společnosti;
- popsat a vysvětlit možnosti zkoumání dané problematiky;
- vyhledat, analyzovat a využívat empirická data k tomuto tématu a interpretovat je;
- popsat a představit školsko-politické dokumenty týkající se ICT ve vzdělávání (národní i mezinárodní;
- určit a popsat současné možnosti (nejenom) didaktického využití ICT ve škole;
- využívat některé přístroje moderní didaktické techniky (ICT).
Osnova
 • Úvod do problematiky (zdroje, vymezení tématu apod.).
 • ICT ve vzdělávání (obecně-teoretický pohled).
 • ICT ve škole a školním vzdělávání a v práci učitele.
 • ICT ve vzdělávání dospělých.
 • Sociální a etické aspekty využívání ICT
 • Výzkum v oblasti ICT.
Literatura
  povinná literatura
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Anna, Lukas BLINKA, Alena ČERNÁ, Lenka DĚDKOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ a David ŠMAHEL. Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 184 s. Psyché. ISBN 978-80-247-5010-1. info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xix, 226. ISBN 9788073579043. info
 • International handbook of information technology in primary and secondary education. Edited by Joke Voogt - Gerald A. Knezek. Dordrecht: Springer, 2008. xlii, s. ISBN 9780387733142. info
  doporučená literatura
 • Digital learning lives :trajectories, literacies, and schooling. Edited by Ola Erstad. 1 online r. ISBN 9781433111648. info
 • JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK a Lucie ROHLÍKOVÁ. Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system. Computers in Human Behavior. Pergamon Press, 2019, roč. 92, MAR 2019, s. 496-506. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2017.12.015. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor. Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013 : exploratorní analýza. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 1, s. 9-36. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-1-2. Digitální knihovna FF MU info
 • ARNSETH, Hans Christian, Ola ERSTAD, Libor JUHAŇÁK a Jiří ZOUNEK. Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT : role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 87-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-5. Digitální knihovna FF MU info
 • HRTOŇOVÁ, Nina, Jiří KOHOUT, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Factors Influencing Acceptance of E-learning by Teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior. Amsterdam: Elsevier, 2015, roč. 51, B, s. 873-879. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2014.11.018. URL info
 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 188 s. ISBN 978-80-7478-768-3. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů. Řízení školy: Speciál pro střední školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, roč.10, č. 1, s. 15-17. ISSN 1214-8679. info
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole : praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. První vydání. Praha: Grada, 2012. 281 stran. ISBN 9788024741529. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část II. Inflow : information journal. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 5, s. 1-7. ISSN 1802-9736. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol. I. vydání. Praha: Triton, 2006. 160 s. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1. info
  neurčeno
 • ZOUNEK, Jiří. Online technologie v dnešní škole. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, roč. 10, č. 3, s. 21-23. ISSN 1214-8679. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning – tradice, současnost a budoucnost. In SOJKA, Petr a Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 13-27. ISBN 978-80-210-5528-5. URL info
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ a Roman ČERNÍK. Konstruktivismus v praxi vysokých škol. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2011. 142 s. ISBN 9788070439838. info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část I. Inflow : information journal. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 4, s. 1-7. ISSN 1802-9736. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Vysokoškolské studium v éře sociálních sítí (pohledem studentů). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. s. 285-290. ISBN 978-80-7435-067-2. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, roč. 15, č. 3, s. 2-4. ISSN 1210-6313. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů. In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 223-228. ISBN 80-210-3699-0. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. s. 362-365. ISBN 80-244-1079-6. info
 • ZOUNEK, Jiří, Rostislav KŘÍŽ a Zuzana KUNZOVÁ. Internet nejen pro studenty : jak hledat a najít. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 104 s. ISBN 8024705702. info
 • ZOUNEK, Jiří a Rostislav KŘÍŽ. Internet pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 136 s. ISBN 8024700441. info
Výukové metody
vysvětlení zadání seminárních projektů (projektová výuka); společná práce studentů na projektech; prezentace a diskuze o výsledcích projektů;
Metody hodnocení
Seminární projekt je hodnocen po stránce obsahové (vhodná struktura, adekvátní terminologie a argumentace, využití českých i zahraničních zdrojů apod.) i formální (jasnost, názornost prezentace, reakce na zpětnou vazbu vyučujícího i studentů, kvalita spolupráce v pracovních skupinách).
Informace učitele
Všechny základní informace o průběhu kurzu jsou publikovány v online kurzu v prostředí ELF, do něhož mají studenti kdykoliv přístup. Základní informace obsahují program kurzu, podmínky jeho absolvování předmětu, témata seminárních prací, požadavky na jejich zpracování, způsoby prezentace prací (jsou-li zadány) apod. Studenti jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit.

----------------------------------------------------------- Další literatura a zdroje:

21st Century Skills Definitions. (nedatováno). Washington, DC: Institute of Museum and Library services. Dostupné z: http://www.imls.gov/about/21st_century_skills_list.aspx.
ADELSBERGER, H. H., et al. (eds.). Handbook on information technologies for education and training. 2. vyd. Heidelberg: Springer, 2008. 465 s. ISBN 978-3-540-74154-1.
Ala-Mutka, K. (2011). Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding. Luxembourg: European Union. Dostupné z: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC67075_TN.pdf.
ALEMÁN, A. M., WARTMAN, K. L. Online Social Networking on Campus. Understanding What Matters in Student Culture. New York: Routledge, 2009. 154 s. ISBN 978-0-415-99020-2.
ATTWELL, Graham. Personal Learning Environments - the future of eLearning? [online]. eLearning Papers, 2007, svazek 2, č. 1, s. 1-7 [cit. 2009-04-24]. Dostupné z: .
Basl, J., Bird, L., Boudová, S., & Tomášek, V. (2015a). Mezinárodní šetření ICILS 2013. Shody a rozdíly v počítačové a informační gramotnosti mezi vybranými evropskými zeměmi. Praha: Česká školní inspekce.
Basl, J., Bird, L., Boudová, S., & Tomášek, V. (2015b). Mezinárodní šetření ICILS 2013. Silné a slabé stránky českých žáků v testu počítačové a informační gramotnosti. Praha: Česká školní inspekce.
BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. 248 s. ISBN 80-7128-216-5
ČERNOCHOVÁ, Miroslava. Příprava budoucích eUčitelů na eInstruction. Praha: AISIS, 2003. 139 s. ISBN 80-239-0938-X
EGEROVÁ, Dana. E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 141 s. ISBN 978-80-261-0139-0.
ELLIS, A., Robert, GOODYEAR, Peter. Students' Experiences of E-learning in Higher Education. New York: Routledge, 2009. 232 s. ISBN 978-0415989350.
Erstad, O. (2012). The learning lives of digital youth – beyond the formal and informal. Oxford Review of Education, 38 (1), 25–43.
European Commission (2013). Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools. (Final report). Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/survey-schools-ict-education.
Faltýn, J., Katarína Nemčíková, K., & Zelendová (eds.) (2010). Gramotnosti ve vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
Gallardo Echenique, E. (2015). An Integrative Review of Literature on Learners in the Digital Era. Studia Paedagogica, 19(4), 161–184.
Grant, L. (2010a). Connecting digital literacy between home and school. Bristol: Futurelab. Retrieved from https://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL02/FUTL02.pdf.
Grant, L. (2010b). Developing the home-school relationship using digital technologies. Bristol: Futurelab. Retrieved from http://files.lgfl.net/Becta%20Documents/Use%20of%20LP/Evidence%20-%20Home-School%20Relationships.pdf
Haddon, L., Livingstone, S., & the EU Kids Online network. (2012). EU Kids Online: national perspectives. London: EU Kids Online, The London School of Economics and Political Science.
HARASIM, Linda M. Learning theory and online technologies. New York: Routledge, 2012, x, 191 s. ISBN 978-0-415-99976-2.
Holloway, D., Green, L., & Livingstone, S. (2013). Zero to eight. Young children and their internet use. LSE, London: EU Kids Online.
Chaudron, S. (2015). Young Children (0-8) and digital technology: A qualitative exploratory study across seven countries. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostupné z: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC93239.
Ito, M. et al. (2013). Connected learning: an agenda for research and design. Irvine, CA: Digital Media and Learning Research Hub. Dostupné z: http://dmlhub.net/wp-content/uploads/files/Connected_Learning_report.pdf.
Kontríková, V., Černíková, M. & Šmahel, D. (2015). Byl jednou jeden tablet: děti (0-8) a digitální technologie. Kvalitativní studie. Národní report – Česká Republika. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: http://irtis.fss.muni.cz/category/publications/reports/.
MAREŠ, Jiří. Elektronické učení a individuální styly učení. Československá psychologie, 2004, roč. XLVIII, č. 3, s. 247 – 262.
LÉVY, Pierre. Kyberkultura. Praha: Karolinum, 2000. 229 s. ISBN 80-246-0109-5
Lupač, P., Chrobáková, A., & Sládek, J. (2014). Internet v České republice 2014. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Neuwirthová, B. (2016). Život dětí s médii a v médiích. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. (https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/179542/?lang=cs)
OBLINGER, Diana, OBLINGER, James (eds.). Educating the Net Generation [online]. EDUCAUSE Learning Initiative, 2005 [cit. 2009-06-03]. Dostupné z: .
O'REILLY, Tim. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. [on-line]. O'REILLY, 2005, [cit. 10. 10. 2006] Dostupné z: URL:http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228
PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. [online]. On the Horizon (NCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001) [cit. 2010-04-24]. Dostupné z: .
PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants, Part II: Do They Really Think Differently?. [online]. On the Horizon (NCB University Press, Vol. 9 No. 6, December 2001) [cit. 2011-08-24]. Dostupné z: < http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.pdf>.
PRENSKY, Marc. H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom. [online]. innovate [cit. 2011-08-24]. Dostupné z: < http://www.innovateonline.info/pdf/vol5_issue3/H._Sapiens_Digital-__From_Digital_Immigrants_and_Digital_Natives_to_Digital_Wisdom.pdf>.
PRENSKY, Marc. Teaching digital natives: partnering for real learning. Thousand Oaks, Calif.: Corwin, c2010, xx, 203 s. ISBN 9781412975414.
Rabušicová, M., & Rabušic, L. (2008). Učíme se po celý život?: o vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita.
SIEMENS, George. Connectivism: A learning theory for the digital age. [on-line]. elearnspace, 2004. [cit. 10. 10. 2006] Dostupné z:
SPECTOR, J. Foundations of educational technology: integrative approaches and interdisciplinary perspectives. New York: Routledge, 2012, xix, 189 s. ISBN 9780415874700.
Subrahmanyam, K., & Šmahel, D. (2010). Digital youth: the role of media in development. (1st ed., xv, 236 s.) New York: Springer.
Ševčíková, A. (2014). Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu: závislost na internetu, navazování kontaktů online, soukromí na sociálních sítích, online komunity. Praha: Grada.
Šmahel, D. (2003). Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: Triton.
VENEZKY, Richard L., DAVIS, Cassandra. Quo Vademus? The Transformation of Schooling in Networked World. [on-line] OECD/CERI, 2002. [cit. 2. 8. 2002]. Dostupné z:
WHITTON, Nicola. Learning with Digital Games. A Practical Guide to Engaging Students in Higher Education. London: Routledge, 2009. 216 s. ISBN 978-0-415-99775-1
ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. In SPFFBU U 9 (2004). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 111–126.
ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část I. Inflow: information journal [online]. 2011, roč. 4, č. 4 [cit. 2011-05-12]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-9736. (publikováno 5. 4. 2011).
ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část II. Inflow: information journal [online]. 2011, roč. 4, č. 5 [cit. 2011-05-12]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-9736.
Zounek, J., & Tůma, F. (2014). Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia Paedagogica, 19(3), 65-87. (online: http://jdem.cz/c2php8)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.