PGDS033 Writing seminar

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2. 20 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Fri 16:00–17:40 C42
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 4 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/4, only registered: 0/4
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Jde o výběrový kurz pro studenty doktorského cyklu v prezenční formě studia. Cílem kurzu je podpora směřující k tomu, aby student v průběhu semestru připravil odborný článek do časopisu minimálně na úrovni seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.
  • Kurz bude organizován formou pravidelných skupinových setkání. V úvodu kurzu se studenti seznámí s obecnými principy odborného psaní a s redakčními mechanismy odborných časopisů. Každý student si následně vybere časopis, pro nějž připraví článek. Dále budou studenti v postupných krocích připravovat své texty a v jednotlivých fázích jim bude poskytována zpětná vazba jak ze strany vyučující, tak ze strany ostatních studentů v kurzu. Cílem je kolaborativní učení, kdy se jednotlivci učí rovněž tím, že sledují postup svých kolegů a mají možnost jej ovlivňovat.
  • Před zápisem do kurzu studenti musí podat projekt svého budoucího článku v podobě abstraktu. Pokud má jít o empirickou studii, musí studenti dále doložit, že mají k dispozici data, na nichž bude článek založen, a popsat, o jaká data jde a jak byla získána. Pokud má jít o teoretickou studii, musí studenti připojit seznam literatury, s níž hodlají pracovat. Studenti budou do kurzu vybráni na základě kvality svých autorských záměrů. Maximálně budou ve skupině čtyři studenti.
  • Výstupem z kurzu je článek odeslaný do recenzního řízení. Za zdárné ukončení kurzu v podobě odeslání článku studenti obdrží mimořádné stipendium. Kurz má hodnotu 20 kreditů.
Literature
  • KNECHT, Petr and Dominik DVOŘÁK. Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé (Research and publishing ethics for junior researchers). Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2013, vol. 23, No 4, p. 554-578. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-554. URL info
  • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu (How to write qualitatively oriented research studies. Quality in qualitative research). Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, vol. 23, No 4, p. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
  • MAREŠ, Jan and Kateřina VLČKOVÁ. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? (Methodological standards of quantitative studies in educational sciences: How to write about research findings?). Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2013, vol. 23, No 4, p. 455-477. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-455. Full-text v časopisu Pedagogická orientace 2013/4 info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/PGDS033