PGK51B101 E-learning

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák (seminar tutor)
Mgr. Hana Staudková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course focuses on a relatively new phenomenon in current education: students will familiarize themselves with theoretical approaches and views of e-learning. Educational policies, strategic documents at both national and European level will be studied (E-Europe, E-learning, The Partnership Challenge etc.). The second focus of the course is on practical applications of e-learning in different types of schools and within life-long learning (including inter-company learning). The course will use Moodle online support, thanks to which students will be able to experience one of the alternatives in e-learning in an active way. At the end of the course students should be able to understand and explain theoretical approaches and views of e-learning. Students should be able to make reasoned decisions about practical applications of e-learning in different types of schools and within life-long learning.
Syllabus
 • Introduction into E-learning
 • Definition of Basic Terms (E-learning, Blended Learning, E-learning 2.0, Web 2.0)
 • History of ICT Integration in Education (CAL, WBT, LMS)
 • E-learning in EU and CR Educational Policy Documents
 • Pedagogic-didactic Theories and E-learning (Constructivism, Behaviourism, Cognitivism).
 • Psychological and Sociological Issues of E-learning
 • Limits and Possibilities of E-learning
 • Standards and Evaluation of E-learning
 • Teacher’s and Student’s Role in E-learning
 • Basic Overview of ICT Instruments Used in E-learning (Internet, Web quest, Wiki, Podcast etc.)
Literature
  required literature
 • ZOUNEK, Jiří and Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xix, 226. ISBN 9788073579043. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti (E-learning - one of the forms of learning in modern society). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů) (ICT in Elementary School (from point of view of heads)). Metodické rozhľady, Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2007, vol. 16, No 2, p. 22-25. ISSN 1335-0404. info
  recommended literature
 • ZOUNEK, Jiří and Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. (Teacher Trainees and Innovation in Information and Communication Technologies). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 10, p. 95-108. ISSN 1211-6971. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů (E-learning from the other side: students` point of view). In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 223-228, 6 pp. ISBN 80-210-3699-0. info
  not specified
 • JUHAŇÁK, Libor and Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning. In INTED 2013: 7th International Technology, Education and Development Conference. 2013. ISBN 978-84-616-2660-1. URL info
 • SUDICKÝ, Petr. Online nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu v prezenční výuce (Online tools for instant feedback in face-to-face learning settings). In Počítač ve škole. 10. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol. 2013. URL info
 • SUDICKÝ, Petr. E-learning 2.0 : Teoretická východiska a praktická řešení (Towards E-learning 2.0 : Theory and Practice). In Jiří Dostál. Nové technologie ve vzdělávání: Vzdělávací software a interaktivní tabule. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. p. 71 - 76, 6 pp. ISBN 978-80-244-2720-1. info
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning : učební text pro distanční studium. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. 144 s. ISBN 9788086723563. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu (E-learning in university-level teaching as seen through empirical research). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 13, No 1, p. 101-126. ISSN 1211-6971. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu (E-learning in university-level teaching as seen through empirical research). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 13, No 1, p. 101-126. ISSN 1211-6971. Fulltext info
 • ZOUNEK, Jiří. El-dům - portál pro podporu e-learningu (nejenom v systému Moodle). (El-dům (El-house) - web portal for e-learning support (not only in Moodle)). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 454-460, 7 pp. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (How do teachers use ICT today?). Učitelské listy, Praha: Agentura Strom, 2007, vol. 15, No 3, p. 2-4. ISSN 1210-6313. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky (Teacher's belief as a key element of e-learning. Qualitative research of e-learning at university-level teaching). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 454-460, 7 pp. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky (Teacher's belief as a key element of e-learning. Qualitative research of e-learning at university-level teaching). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 454-460, 7 pp. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. (By pulling or under pressure? Motives for using ICT in teachers work). In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. p. 99 - 106, 8 pp. ISBN 978-80-969146-7-8. info
 • MASON, Robin and Frank RENNIE. Elearning : the key concepts. New York: Routledge, 2006. xxxviii, 1. ISBN 0415373077. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu (E-learning and Education. Some views on the theme of e-learning). Pedagogika, Praha: PedF UK, 2006, LVI, No 4, p. 335-347. ISSN 0031-3815. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. (ICT, the Digital Divide and Adult Education: Socioekonomic and Educational Aspects of the Digital Divide in the Czech Republic). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, U11, p. 101-118. ISSN 1211-6971. info
 • Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006 : 7.-9. listopadu 2006 Hradec Králové. Edited by Jan Sedláček. Vyd. 1. s přílohou CD. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 377 s. ISBN 8070414162. info
 • BIELAWSKI, Larry. Blended eLearning : integrating knowledge, performance, support, and online learning. 2nd ed., enterprise-class ed. Amherst: HRD Press, 2005. xx, 326. ISBN 0874257174. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole (ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools). In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. p. 362-365, 4 pp. ISBN 80-244-1079-6. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. p. 1-7, 7 pp. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. p. 1-7, 7 pp. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT in management of Czech primary schools from point of view of heads. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 62-63, 2 pp. ISBN 80-210-3821-7. info
 • ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT (School development and transformation and ICT). In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. p. 290-299, 10 pp. ISBN 80-239-4633-1. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learningová podpora výuky jako možná cesta rozvoje pregraduálního učitelského studia (E-learning and Teacher Training). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 1-6, 6 pp. ISBN 80-210-3474-2. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a kultura české školy: k předvýzkumné fázi výzkumného projektu (ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project). In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004. p. 1-6, 6 pp. ISBN 80-7044-571-8. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií (ICT in the current Czech school from the point of view of the selected media). In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. p. 28-35, 8 pp. ISBN 80-239-2598-9. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. K možnostem použití redakčního systému při vytváření (nejenom) webových stránek školy (Editorial system as a tool for building schools website). In Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského, 2004. p. 1-4, 4 pp. info
 • ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy (On the Problems of the Convergence of Information and Communication Technologies and the School). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, vol. 2004, U 9, p. 111-126. ISSN 1211-6971. info
 • Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004 : sborník příspěvků. Edited by Bedřich Zimola. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 172 s. ISBN 8073181908. info
 • GRIMUS, Margarete. eLearning, eTeaching, eEducation :an aspect of a new learning culture : study texts for European masters degrees. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2003. 205 s. ISBN 8073150522. info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty (Internet (not only) for Students). Praha: Grada, 2003. 104 pp. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. info
 • ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury (On the role of ICT in the key areas of school operation and its culture). In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. p. 1-7, 8 pp. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi (The use of the internet in teachers practice). In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003. p. 1-26, 28 pp. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2. info
 • ZOUNEK, Jiří. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele (Computer, Internet and Multimedia in teachers work). In POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 61-73, 12 pp. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. ISBN 80-210-3020-8. info
 • ZOUNEK, Jiří and Rostislav KŘÍŽ. Internet pro pedagogy (Internet for Teachers). 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 128 pp. Internet pro ... ISBN 80-247-0044-1. info
Teaching methods
instructions for performing the project work preparation of joint project work by the students presentation and discussion of project papers
Assessment methods
Written project work Presentation in the class Report
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Teacher's information
http://elf.phil.muni.cz/elf/
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/PGK51B101