PH02103 Vybrané kapitoly z politické filosofie II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1. 1x za 14 dní. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Pavel Baran, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cyklus přednášek a seminární četby poskytuje přehled o základních tématech politické filosofie a o jejich vztahu k politice, zejména s důrazem na sepětí těchto témat s pojetím státu a dalších forem organizace politického života. Z rozdílných pozic politické filosofie budou probírány odlišné povahy státního zřízení, problém demokracie, principy vztahu státu a občanů, sociální koherence a podobně.
Kurz je zaměřen zejména na tato témata: stát a reflexe jeho funkcí, legalita a legitimita státního zřízení, problém demokracie a relativizace její legitimity, vztahy mezi státy a národy ve filosofické reflexi. Právě tato koherentní skupina souvisejících témat se totiž ve svých praktických implikacích promítá do řady současných diskusí a praktických politických opatření. V kurzu je představena také struktura a formování zvolených témat v historickém kontextu a jejich filosofické argumentování, a to také na pozadí konkrétních stanovisek významných postav politické filosofie jako jsou např. F. Hayek, R. Dworkin, M. Walzer, R. Nozick, J. Rawls, A. Etzioni, H. Tam, J. Habermas a řada dalších. Výklad a seminární četba budou rozděleny do jednotlivých částí věnovaných příslušným tématům.
Po ukončení tohoto kurzu budou studenti vybavení schopností filozofické reflexe pojmu státu a státního zřízení, vztahu mezi jejich legalitami a legitimitami, filosofické reflexe demokracie jako státní formy a také filosofické reflexe vztahu mezi státy a národy, a to jak v historickém kontextu, tak i v souvislosti s aktuálními teoretickými diskusemi a praktickým politickým jednáním. Současně budou studenti schopni se orientovat ve struktuře rozdílných stanovisek a výkladu těchto pojmů. Studenti rovněž porozumí dopadům aplikace těchto stanovisek v praktických politických postojích a politickém jednání.
Osnova
 • 1. Stát a jeho funkce
 • 2. Problém legality a legitimity státního zřízení
 • 3. Demokracie, historický kontext a aktuální souvislosti
 • 4. Filosofická reflexe vztahů mez i státy a národy
Literatura
  doporučená literatura
 • Sen, A. Inequality Re-examined. Sage, 1992.
 • Bell, D. Communitarianism and its Critics. Oxford University Press, 1993
 • Mulhall, S., Swift, A. Liberals and Communitarians. Blackwell, 1996.
 • HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Translated by Zdeněk Masopust. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 362 s. ISBN 9788073801373. info
 • SWIFT, Adam. Politická filozofie : základní otázky moderní politologie. Translated by Denisa Šmejkalová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 190 s. ISBN 8071788597. info
 • GAUS, Gerald F. Political concepts and political theories. Boulder, Colo.: Westview Press, 2000. xiv, 288. ISBN 081333330X. info
 • Současná politická filosofie :sborník textů anglosaských autorů 20. století. Edited by János Kis, Translated by Pavel Barša. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1997. 501 s. ISBN 80-86005-60-7. info
 • Politická filosofie 20. století. Edited by Karl Ballestrem - Hennig Ottmann, Translated by Alena Bakešová. 1. vyd. Praha: ISE, 1993. 302 s. ISBN 80-85241-52-8. info
Výukové metody
- výklad přednášejícího
- četba předem zadaných textů se studenty, jejich interpretace textů a diskuse
Metody hodnocení
Písemný test popř. ověření znalostí na základě rozhovoru se studenty.
Informace učitele
Doporučená literatura k seminární četbě (Recommended literature to seminar reading) Berlin, I. Dva pojmy svobody. In: Kis, J. (ed.). Současná politická filosofie. Sborník textů anglosaských autorů 20. století. Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 47-100. Nebo Taylor, Ch. Omyl negativní svobody. Filosofický časopis. 1995, roč. 43, č. 5, s. 795-814. Cohen, G. A. Svoboda a peníze. In: týž. Iluze liberální spravedlnosti. Praha: Filosofia, 2006, s. 141-178. Rawls, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 43-80. (Téma principy spravedlnosti - princip diference jako analýza obhajoby nerovnosti.) Rawls, J. Spravedlnost jakožto ‚fairness‘: politická nikoli metafyzická. Reflexe. 1995, no. 14, s. 4 (1-30). Nozick, R. Distributivní spravedlnost. In: Kis, J. (ed.). Současná politická filosofie. Sborník textů anglosaských autorů 20. století. Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 205-238. Hayek, F. A. Rovnost, hodnota a zásluha. In: Kis, J. (ed.). Současná politická filosofie. Sborník textů anglosaských autorů 20. století. Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 101-122. Taylor, Ch. Politika uznání. In: Gutmann, A. (ed.). Zkoumání politiky uznání. Multikulturalismus. Praha: Epocha, 2001, s. 44-91.
Další komentáře
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 11. 2018 19:14, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému