PH1105 Ontologie II

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:10–15:45 A11
Předpoklady
Pro studenty oboru filosofie je povinným předpokladem absolvování kurzu PH1203 Ontologie I a PH_PoZ Postupová zkouška.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s tradičními i moderními ontologickými kategoriemi (bytí, hmota, čas, prostor, pohyb, vývoj, systém, struktura, informace) v souvislosti s reflexí přírodních věd (fyzika, kosmologie), jako elementy nového ontologického konceptu. Studenti by měli být schopni tyto kategorie zařadit do moderního pohledu na ontologie v intencích těchto tezí: Evoluční a dynamické pojetí bytí, evoluce a uspořádanost, evoluce a informace, konstitutivní role informace, konflikt přirozené a kulturní evoluce, implikace evoluční ontologie.
Osnova
 • * Problém definice hmoty * Pokus o definici času a prostoru * Homogenita a izotropie času a prostoru * Dynamická a strukturní změna * Rozlišení kauzality a determinismu * Rozlišení zákona a zákonitosti * Podstata zákonitosti * Definice systému a základní typy systému * Definice informace a její základní rozlišení ***
 • Témata:
 • 1. Otázka bytí Bytí jako problém jazykový a logický Substanční a relační ontologie
 • 2. Pojmy hmota a příroda Hmota jako pojem (obecný pojem, substance, definice hmoty) Příroda, vesmír, svět
 • 3. Prostor Jazykový vhled a praktické chápaní prostoru Prostor a prostředí Otázka konečnost a nekonečnost (prostoru) reálného světa
 • 4. Čas Jazykový vhled a praktické chápaní času Filosofické důsledky moderních fyzikálních teorií Nefyzikální koncepce času
 • 5. Pohyb Příčiny a formy pohybu Pohyb, změna, transformace, typy změn Pohyb a evoluce
 • 6. Kauzalita a determinismus Definice a rozlišení kauzality a determinismu a jejich typy Problémy kauzality a její nahrazování Determinismus, indeterminismus
 • 7. Zákon a zákonitost, nutnost a nahodilost (pouze přírodní z.) Podstata zákonitosti, typy zakonitostí, zákon jako formulace Nutnost a nahodilost a otázka jejich objektivnosti Chaos - nové pojetí řádu a chaosu
 • 8. Nové kategorie v ontologii - systém, struktura, funkce, informace Místo a úloha nových kategorií, pokus o definici, typologii, úloha v systému evoluční ontologie Evoluční ontologie: contradictio in adiecto?
Literatura
 • KROB, Josef a Josef ŠMAJS. Úvod do ontologie (Evoluční ontologie). 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. 67 s. ISBN 80-210-0879-2. info
 • ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura :od evoluční ontologie k ekologické politice. Illustrated by Zdeněk Hajný. 2., rozš. vyd. Praha: Hynek, 1997. 205 s. ISBN 80-85906-53-8. info
 • BARROW, John D. Teorie všeho : hledání nejhlubšího vysvětlení. Translated by Jan Novotný. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 269 s. ISBN 8020406026. info
 • FERGUSONOVÁ, Kitty. Stephen Hawking :hledání teorie všeho. Vyd. 1. Praha: Aurora, 1996. 148 s. ISBN 80-85974-05-3. info
 • HAWKING, Stephen W. Stručná historie času. Praha: Mladá fronta, 1991. info
 • PRIGOGINE, Ilya. Čas k stávání :k historii času : přednáška pronesená 24. září 1993 v Muzeu civilizace v Québecu na zahájení 4. mezinárodního festivalu vědeckého filmu. Translated by Josef Krob. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1997. 44 s. ISBN 80-85917-18-1. info
 • WEIZSÄCKER, Carl Friedrich von. Dějiny přírody. Praha: Svoboda, 1972. info
 • ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3038-0. info
 • KROB, Josef. Filosofie, evoluční ontologie a věda. In Filozofia: miunlé podoby - súčasné perspektívy. Bratislava: FF UK, 2003. s. 93-95. ISBN 80-969083-4-0. info
 • KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie. In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1. vyd. Prešov: FF PU, 1999. s. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3. info
Výukové metody
1. Přednáška 2. Na každý seminář vyžadována krátká písemná příprava, ve které má student prokázat schopnost zpracovat vybrané téma způsobem, který si sám zvolí. 3. Na jednom semináři prezentovat svou přípravu a obstát v následné diskusi.
Metody hodnocení
Účastnící kurzu jsou hodnoceni během celého semestru v těchto oblastech:
- písemná práce ke každému tématu
- aktivita na seminářích
- samostatné vystoupení na jednom semináři
- závěrečný test
Podrobnosti jsou v organizačních pokynech (viz URL níže)
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1421/podzim2014/PH1105/op/Ontologie_II_systematicka_kategorialni.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 18:06, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému