PHDTO Thesis

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Philosophy - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je příprava studenta na státní doktorskou zkoušku.
Syllabus (in Czech)
  • Student si připraví výklad a obhajobu pěti tezí, z toho část z dějin filozofie a část ze systematické filozofie. Tyto teze si vybere ve spolupráci se školitelem a nejpozději 2 měsíce před termínem, kdy by chtěl složit státní doktorskou zkoušku, je odevzdá v písemné podobě (každá 3-5 stran včetně literatury) na sekretariát katedry filozofie FF MU a elektronicky předsedovi oborové komise. Teze se tematicky a obsahově nesmějí krýt s tématem disertační práce. Oborová komise filozofie má právo vrátit nedostatečně připravené podklady k přepracování.
Literature
  • podle tématu tezí
Assessment methods (in Czech)
Příprava tezí průběžně konzultována podle pokynů školitele. Zápočet uděluje školitel po přijetí tezí předsedou oborové komise.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/PHDTO