PHK1203 Ontologie I

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
celkem 12 hod. konzultací. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 6. 3. 10:50–12:25 A11, Pá 3. 4. 10:50–12:25 A11, Pá 15. 5. 10:50–12:25 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem je získat základní povědomí a schopnost přiřadit problém či výraz z dějin ontologie osobě filosofa, historické etapě a dalším filosofickým souvislostem Výsledkem četby pramenné literatury má být dobrá znalost originálního textu a schopnost zařadit jej do historických souvislostí a filosofického kontextu. Po prokázané schopnosti orientovat se v naznačené problematice je možno přistoupit k rozpravě o některém z uvedených témat.
Osnova
 • Přehled základních typů a konkrétních podob ontologických koncepcí jak se objevovaly ve filosofickém myšlení od antiky po současnost. Důraz je kladen na proměny v chápání klíčových tradičních ontologických kategorií (čas, prostor, pohyb, bytí, vesmír) a jejich postupné splývání s přírodovědeckou problematikou. Kritika stacionárního a antropologického pojetí ontologie.
Literatura
 • Augustinus: Vyznání.
 • Husserl: Idea fenomenologie.
 • Engels: Dialektika přírody.
 • Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 1996. 477 s. ISBN 80-86005-12-7. info
 • Kosmos a živly. Edited by Petr Rezek. Vyd. 1. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992. 107 s. ISBN 80-85241-18-8. info
 • DESCARTES, René. Rozprava o metodě. Edited by Jan Patočka, Translated by Věra Szathmáryová-Vlčková. 3. vyd., v Nakladatelství S. Praha: Svoboda, 1992. 67 s. ISBN 8020502165. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. O nebi ; O vzniku a zániku : O vzniku a zániku (Přít.). Bratislava: Pravda, 1985. info
 • KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu : Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1979. 577 s. info
 • HARTMANN, Nicolai. Nové cesty ontológie [15977]. Bratislava: Pravda, 1976. info
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. Edited by Karel [estetik Svoboda. V Praze: Nákladem České Akademie věd a umění, 1944. info
Výukové metody
přednášky, semináře
Metody hodnocení
Kurz je standardně zakončen zápočtem, který je podmínku přístupu k postupové zkouškce (v případě že posluchač nevyžaduje postupovou zkoušku, může zakončit dílčí zkouškou z tohoto kurzu). Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat seminární práce, která bude splňovat následující požadavky: Tématem práce bude jedno z přednášených. Hlavním zdrojem bude primární literatura (některé tituly je možné najít v pdf formátu ve studijních materiálech IS.) Všechny zdroje budou řádně citovány s plnými bibliografickými odkazy (návod je na úpravu písemné zde). Bude-li text obsahovat nějaké tvrzení, musí být podloženo argumentem. Výraz "já si myslím, že" není argument. Plně však bude vyhovovat referativní práce, ve které není třeba příliš myslet. Myšlení a zejména kritické myšlení si šetřete pro samotné filosofické koncepty v dějinách. Písemné práce obsahující větší než malé množství pravopisných chyb nebudou přijaty. Práce bude odevzdána včas - na hodnocení práce a zanesení výsledku do IS mám sedm pracovních dnů.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/ontologie/
Pro studenty oboru filosofie: současně s tímto předmětem je nutno si zaregistrovat postupovou zkoušku. Další informace: http://www.phil.muni.cz/fil/ontologie/
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Je součastí postupové zkoušky s předměty Dějiny filosofie I, II - antika a středověk
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.