PH_DBP Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Diplomovou bakalářskou práci si zapisují (společně s bakalářskou zkouškou) posluchači jednooborového studia a dvouoborového studia, kteří píší na druhém oboru oborovou bakalářskou práci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V diplomové práci prokazuje student schopnost kriticky využít zadanou literaturu k formulaci výchozích tezí a k jejich argumentační podpoře a podat jasně strukturovaný výklad stanovené problematiky.
Osnova
  • Minimální rozsah bakalářské diplomové práce je 70000 znaků.
  • Práce se odevzdává po dohodě s vedoucím práce (školitelem). Nejzazší termín odevzdání stanoví vedoucí katedry na začátku semestru.
  • Odevzdáním diplomové práce se rozumí nejen její předání v tištěné podobě školiteli, ale také její uložení v elektronické podobě do ISu a vyplnění všech dalších náležitostí Archivu.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. Jak (ne)napsat závěrečnou práci : nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 64 s. ISBN 8021007273. info
Výukové metody
Samostatné vypracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Práce se předkládá vedoucímu práce, zveřejňuje v IS MU a obhajuje formou veřejné prezentace s následnou diskusí.
Informace učitele
Postup před obhajobou: 1) diplomovou práci odevzdáte vedoucímu práce 2) naplníte Archiv 3) posudky Vám budou vloženy do Archivu nejpozději 3 dny před konáním obhajoby. Diplomové práce nemusejí být v pevné vazbě, stačí vazba kroužková.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Práce se obhajuje
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.