PH_OBP Bakalářská oborová práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Bakalářskou oborovou práci si zapisují posluchači dvouoborového studia, kteří píší na druhém oboru bakalářskou diplomovou práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V oborové práci prokazuje student schopnost kriticky využít zadanou literaturu k formulaci výchozích tezí a k jejich argumentační podpoře a podat jasně strukturovaný výklad stanovené problematiky.
Osnova
  • Témata prací vyhlašuje katedra filozofie na začátku podzimního semestru akademického roku, posluchači se přihlásí u příslušných vyučujících. Posluchač má právo navrhnout po konzultaci s příslušným učitelem vlastní téma práce.
  • O zadání oborové bakalářské práce požádá student nejpozději na konci 5. semestru studia.
  • Práce jsou na bílém papíru formátu A4, strany jsou očíslovány, pevně spojeny. Závaznou součástí je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a katedry, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování. Dále musí práce obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, soupis použité literatury a obsah. Minimální rozsah bakalářské diplomové práce je 27000 znaků.
  • Oborovou práci odevzdá v jednom exempláři student příslušnému vyučujícímu (vedoucímu práce) nejpozději 21 dní před konáním bakalářské zkoušky. Pokud vedoucí práce po prostudování práci přijme, potvrdí to podpisem do indexu k předmětu Oborová bakalářská práce.
Literatura
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. Jak (ne)napsat závěrečnou práci : nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 64 s. ISBN 8021007273. info
Výukové metody
Samostatné vypracování oborové práce.
Metody hodnocení
Práce se neobhajuje, pouze odevzdává.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/pravidla.html
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PH_OBP