PLIN001 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Mgr. Adriana Válková (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bakalářská diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu. Pokyny na formální úpravu diplomových prací, jejich minimální rozsah a způsob jejich odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU. Pokud vedoucí práce nestanoví ze závažných důvodů jinak, normou je 70 000 znaků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
zpracovat zadání práce, vytvořit osnovu a časový plán;
vyhledat a využít relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
shromáždit adekvátními metodami relevantní jazykový materiál;
materiál popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit;
získané výsledky v práci přehledně prezentovat;
napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na bakalářské diplomové práce.
Osnova
  • 1. Sběr jazykového materiálu (vyžaduje-li to téma práce).
  • 2. Studium příslušné odborné literatury.
  • 3. Využití počítačových nástrojů.
  • 4. Analýza řešeného problému a vyvození adekvátních závěrů.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Předmět je organizován individuálně na základě konzultací studenta s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta a je obhajována formou prezentace před komisí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Získání příslušného počtu kreditů je podmíněno: a) absolvováním semináře k diplomové práci, b) odevzdáním diplomové práce vedoucímu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.