PLIN002 Seminář k bakalářské diplomové práci

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
Mgr. Adriana Válková (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–19:40 L41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diplomový seminář má pomoci studentům zpracovat bakalářskou diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • zpracovat zadání práce, vytvořit osnovu a časový plán; • vyhledat a využít relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce; • shromáždit adekvátními metodami relevantní jazykový materiál; • materiál popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit; • získané výsledky v práci přehledně prezentovat; • napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na bakalářské diplomové práce.
Osnova
  • 1. Sběr jazykového materiálu (vyžaduje-li to téma práce).
  • 2. Seznámení s příslušnou odbornou literaturou.
  • 3. Rozbor vlastního materiálu a psaní jednotlivých kapitol.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Předmět je organizován individuálně. Student absolvuje seminář u vedoucího své bakalářské práce.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.