PLIN039 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student musí prokázat schopnost samostatné odborné práce. Konzultuje s vedoucím učitelem metodiku a průběžné výsledky zpracování zadaného úkolu. V případě, že student chce vycházet z tématu své bakalářské práce, musí zvážit rozsah opakování informací (index opakovanosti by neměl přesáhnout 10 %).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • zpracovat zadání práce, vytvořit osnovu a časový plán; • vyhledat a využít relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce; • shromáždit adekvátními metodami relevantní jazykový materiál; • materiál popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit; • získané výsledky v práci přehledně prezentovat; • napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na bakalářské diplomové práce.
Osnova
  • 1. Sběr jazykového materiálu (vyžaduje-li to téma práce).
  • 2. Studium příslušné odborné literatury.
  • 3. Využití počítačových nástrojů.
  • 4. Analýza řešeného problému a vyvození adekvátních závěrů.
Literatura
  • Literatura bude zadána po dohodě s vyučujícím.
  • Literatura bude zadána dle výběru tématu
Výukové metody
Předmět je organizován individuálně. Student absolvuje seminář u vedoucího své diplomové práce.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.